•  
  •  
  • Krediti namjenjeni stanovništvu

   • Sredstva IRB RS
  •  

      

   Korisnici kredita

   Fizička lica kojaspadaju u tri grupe:

   1. Beneficirana grupa-pripadnici beneficirane grupe su članovi porodice poginulih i nestalih boraca; ratni i vojni invalidi od I-IV kategorije; civilne žrtve rata od I-IV grupe; samohrani roditelji sa 4 i više djece; porodice sa 4 i više djece; korisnici kredita koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine
     
   2. Grupa I- mladi bračni parovi do 35 godina starosti i VII stepen stručne spreme (oboje); samohrani roditelji sa 3 djece; porodice sa 3 djece
     
   3. Grupa II- mladi bračni parovi do 35 godina starosti, oboje; porodice sa dvoje djece; samohrani roditelji sa 1 i 2 djece

   Namjena

    

   Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i proširenje stambenih jedinica 

    

   Iznos

   Od 5.000,00 dо 100.000,00 KM
    

   • Od 5.000 dо 50.000 za rekonstrukciju i proširenje i to samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 20m² po članu domaćinstva
   • Od 10.000,00 KM do 100.000,00 KMza kupovinu i izgradnju prve stambene jedinice u vlasništvu

   Isplata sredstava

    

   U slučaju kupovine stambene jedinice, iznos odobrenog kredita se uplaćuje na račun prodavca, a u slučaju izgradnje, rekonstrukcije i dovršenja gradnje sredstva se isplaćuju po predračunima izvođača radova ili dobavljača građevinskog materijala.

    

   Rok otplate

    

   Do 20 godina

    

   Kamatna stopa

    

   • Beneficirana grupa: 3,6%
   • Grupa I: 4,3%
   • Grupa II: 4,8%

   Navedne kamatne stope zavise od referentne kamatne stope i pravila obračuna iste definisanih u IRB RS:
    

           - 6mEURIBOR - 1,7% (min 2,4%)+2,4% -1,2%=3,6% na godišnjem nivou

           - 6mEURIBOR - 1,7% (min 2,4%)+2,4% - 0,5%=4,3% na godišnjem nivou

           - 6mEURIBOR - 1,7% (min 2,4%) + 2,4% =4,8% na godišnjem nivou
    

   (EKS je od 3,95% do 5,20% i predstavlja efektivnu kamatnu stopa izračunatu na bazi maksimalnog iznosa kredita, roka otplate i nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.)

    

   Vrsta kamatne stope

    

   Promjenljiva, na bazi6mEURIBORa koji se određuje na dan 31.03. za period april- septembar tekuće godine i 30.09. za period oktobar- decembar tekuće i januar- mart naredne godine.

    

   Troškovi obrade kredita

    

    - 0,50% jednokratno od odobrenog iznosa kredita

    

   Troškovi prijevremene otplate kredita

    

    - Bez naknade

    

   Prednosti za klijenta

   • Najniža kamatna stopa na stambene kredite u RS
   • Rok do 20 godina
   • Mogućnost subvencije od strane Vlade RS (Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport)
   • Brzina pri obradi zahtjeva
   • Iskustvo u poslovima kreditiranja
   • Plaćanje putem trajnog naloga
   • Mogućnost dobijanja kredita za opremanje stana iz sredstava Banke

   Potrebna

   dokumentacija:

   • Zahtjev za kredit
   • Kopije CIPS ličnih karti i kopije potvrde o prebivalištu izdate od strane CIPS-a za tražioca kredita i jemce- platce
   • Platne liste za poslednja tri mjeseca za tražioca kredita i svakog jemca-platca
   • Rekapitulacije o plaćenim porezima i doprinosima za tri mjeseca unazad preduzeća tražioca i jemaca- plataca
   • Administrativne zabrane na lična primanja tražioca kredita i jemce - platce
   • Izjava o zapljeni sredstava tražioca kredita/ jemca- platca
   • Odobrenje za izgradnju, dogradnju, nadogradnju ili rekonstrukciju za objekat koji je u izgradnji, nadogradnji ili rekonstrukciji
   • Procjena vrijednosti ponuđenog kolaterala od strane ovlaštenog procjenitelja,
   • Projekat sa predračunom i premjerom radova za objekat koji je u izgradnji, nadogradnji ili rekonstrukciji
   • Zemljišno- knjižni izvadak i posjedovni list (polaganje radi sticanja prava uknjižbe) za predmet kupovine (gradnje), ne stariji od mjesec dana
   • Izvod iz knjige uloženih ugovora
   • Ugovor (predugovor) o kupoprodaji stambenog prostora, u slučaju da se iz sredstava kredita kupuje stan
   • Ugovor o davanju jemstva
   • Dokument kojim se potvrđuje vlasništvo nad nekretninom koja se nudi kao kolateral
   • Saglasnost za provjeru kreditne istorije potpisanu od strane tražioca kredita i jemaca - plataca
   • Kućna lista
   • Potvrda iz katastra o neposjedovanju nekretnine za supružnike koji se kreditno zadužuju

    Dokaz o prioritetima tj.:

   • Ovjerena kopija diploma kao dokaz o stepenu stručne spreme za oba sudužnika koja se kreditno zadužuju
   • Izvod iz matične knjige rođenih
   • Izvod iz matične knjige vjenčanih
   • Dokaz za RVI i porodice poginulih boraca

    Ostala dokumentacija po zahtjevu Banke

   Obezbjeđenje

   • Založno pravo-hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini i polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Nove banke
   • Sudužnik po kreditu supruga/ suprug
   • Trajni nalog korisnika kredita ili otplata putem administrativne zabrane
    Dodatne mogućnosti:
   • ukoliko objekat nije završen mogućnost zabilježbe na nekretninu do moment upisa hipoteke u korist NB uz garanciju i mjenice prodavca objekta
   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Dodatno

    

    - plata preko računa u Novoj banci

    

   Napomena

    

    

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Nove banke iz sredstava IRBRS

    

   Za više informacija posjetite sajt  http://www.irbrs.org

    

  •