•  
  •  
  • Garancije

  • Garancija je bankarski instrument obezbjeđenja plaćanja kojim Banka-Garant na zahtjev drugog lica/nalogodavca i po njegovim instrukcijama preuzima samostalnu i neopozivu obavezu da trećem licu /korisniku garancije/ isplati iznos naveden u garanciji ako ispuni uslove navedene u samom tekstu garancije.

   Garanacije su veoma fleksibilne i mogu pokriti skoro svaku vrstu posla, a Nova banka a.d. je u mogućnosti ponuditi svojim klijentima sve vrste bankarskih garancija (plative, činidbene, carinske i dr.) i time im pomoći da uspješno realizuju svoje ugovorene obaveze.

   • Korisnici garancija: pravna lica, fizička lica i preduzetnici
   • Prednosti za klijenta: pouzdan instrument osiguranja plaćanja, osiguravanje izvršenja dužničko-povjerilačkih odnosa, finansijsko prilagođavanje potrebama pojedinog posla, ekspeditivnost pri izdavanju garancija, predlaganje i usaglašavanje tekstova garancija i sl.
   • Preduslovi: otvoren transakcioni račun kod Banke, računi klijenta u Banci i drugim bankama nisu blokirani
   • Valuta: KM, EUR i druge valute uz valutnu klauzulu u EUR
   • Iznos i rok: prema zahtjevu klijenta, a u skladu sa dokumentom koji je osnov za izdavanje garancije
   • Obezbjeđenje: nalog za prenos;  mjenice; zalog na pokretnosti i robu; zalog na HOV; hipoteka; novčani depozit, te druge vrste obezbeđenje prihvatljive za Banku a sve u skladu sa Politikom obezbeđenja plasmana
   • Posebni ugovorni uslovi: poslovanje po bankarskim garancijama regulisano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv URDG REVIZIJA 2010, ICC PUBLIKACIJA BR. 758

   Koje vrste garancija postoje?

   Po namjeni razlikujemo:

   • Plative garancije - kod plativih garancija Banka garantuje da će nalogodavac po garanciji ispuniti svoju obavezu plaćanja.
   • Činidbene garancije - kod činidbenih garancija Banka garantuje da će nalogodavac po garanciji izvršiti neku radnju - činidbu. Banka izdaje sljedeće vrste činidbenih garancija: garancije za siguran povrat avansa, garancije za učestvovanje na tenderima, garancija za dobro izvršenje ugovora, garancije za oslobađanje garantnog depozita.
   • Carinske garancije - Banka se obavezuje dana prvi poziv Carinske uprave plati dospjele obaveze po carini i druge obaveze pri uvozu robe, te pripadajuće kamate, na robu koja je preuzeta prije izmirenja propisanih carinskih obaveza, ako ih u propisanom roku ne izmiri carinski obaveznik.

   U zavisnosti od vaše uloge u garancijskom poslu (nalogodavca ili korisnika), razlikujemo:

   • Nostro garancije u slučaju kojih banka za vas kao nalogodavca garantuje plaćanje korisniku garancije, u slučaju neizvršenja vaše obaveze iz garancije te suprotno, kada ste u ulozi korisnika garancije
   • Loro garancije koje su izdane u vašu korist, putem banke vašeg partnera, kao osiguranje ispunjenja ugovorenih uslova prema vama.

   Banka garanciju može izdati direktno u korist korisnika (bez obzira je li izdana posredovanjem banke korisnika ili ne) dok indirektna garancija pretpostavlja izdavanje kontragarancije u korist banke koja izdaje garanciju krajnjem korisniku.

   Koja je razlika između garancije i standby akreditiva?

   Standby akreditiv je instrument osiguranja plaćanja koji se može koristiti umjesto bankarske garancije, s obzirom na to da se njegova primjena, tj.naplata iz standby akreditiva ostvaruje kao i kod garancije - nakon dostavljanja izjave korisnika standby akreditiva da je nalogodavac propustio izvršiti određenu obavezu koja proizilazi iz osnovnog posla, a ne uz prezentaciju komercijalnih dokumenata kao što je uobičajeno kod akreditiva. Standby akreditiv je poput garancije instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju i često je u primjeni umjesto bankovne garancije, najviše u poslovanju sa SAD-om i Kanadom.

   Za više detalja, možete pogledati i naš Vodič za dokumentarno i garancijsko poslovanje.

   Šta je potrebno za izdavanje garancije?

   Nakon što vam se ukaže potreba za izdavanjem garancije ili standby akreditiva, prvi korak je stupanje u kontakt s vašim klijent menadžerom radi utvrđivanja mogućnosti i uslova odobravanja garancije.

   Ako ste novi klijent Banke, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte: tradefinance@novabanka.comkako biste bili upućeni na osobu koja će biti vaš klijent menadžer, radi dobijanja detaljnijih informacija.

   Na istu mail adresu tradefinance@novabanka.compošaljite popunjen zahtjev za izdavanje garancije, nakon čega će vas kontaktirati klijent menadžer u vezi sa daljim instrukcijama.

   Koje su prednosti korištenja garancije u poslovanju?

   S obzirom da se garancijom poslovnim partnerima u međunarodnom i domaćem poslovanju garantuje sigurnost izvršenja plaćanja, dobro izvršenja posla, siguran povrat avansa, plaćanje indirektnih poreza, i slično, ugovaranjem garancije smanjuju se rizici za oba poslovna partnera, dokazuje se finansijska ili poslovna sposobnost izvršenja obaveza, omogućuje ugovaranje povoljnijih uslova sklapanja poslova, smanjuje angažman vlastitog radnog kapitala.

  •