•  
  •  
  • Akreditivi

  • Dokumentarni akreditiv je neopoziva obaveza banke, data po nalogu njenog klijenta, kojom se banka obavezuje da će iskazani iznos u utvrđenoj valuti platiti korisniku akreditiva, uz uslov da korisnik banci podnese tačno zahtijevane dokumente iz kojih je vidljivo da je isporuka robe uslijedila ili da je odgovarajuća usluga obavljena unutar određenog vremena.

   Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja i najviše korišten bankarski proizvod u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavca. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uslovima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavac je siguran da će naplatiti robu uz uslov da istu isporuči, i prezentuje uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivni uslovima i u ugovorenom roku

   Postoji više vrsta akreditiva koji su u primjeni i koje možete realizovati preko Nove banke a.d., bez obzira da li se radi o akreditivu sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva.

   • Korisnici akreditiva: Pravna lica
   • Prednosti za klijenta: sigurnost realizacije ugovorenog posla, plaćanje i preuzimanje robe isključivo uz ispunjenje određenih uslova, mogućnost otkupa akreditiva, optimalna procedura obrade zahtjeva
   • Preduslovi: Otvoren transakcioni račun kod Banke, da računi klijenta u Banci i drugim bankama nisu blokirani, a nema dospjelih a neizmirenih obaveza prema Banci
   • Valuta: EUR, USD i druge valute, uz valutnu klauzulu u EUR
   • Iznos: U zavisnosti od komercijalne transakcije, a u skladu s kreditnom sposobnošću klijenta
   • Obezbjeđenje: nalog za prenos; mjenice; zalog na pokretnosti i robu; zalog na HOV;
   • hipoteka; novčani depozit, te druge vrste obezbeđenje prihvatljive za Banku a sve u skladu sa Politikom obezbeđenja plasmana
   • Posebni uslovi: Način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem Jedoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600)

   Koje vrste akreditiva postoje?

   U zavisnosti od uloge koju imate u akreditivnom poslu (nalogodavac ili korisnik) razlikujemo:

   • Uvozni (nostro) akreditiv koji predstavlja našu uslovnu obavezu izvršenja plaćanja vašem dobavljaču, u vaše ime i po vašem nalogu, po ispunjavanju određenih uslova unaprijed utvrđenih dokumentarnim akreditivom,
   • Izvozni (loro) akreditiv predstavlja uslovnu obavezu izvršenja plaćanja banke vašeg kupca koja postupa u ime i po nalogu vašeg kupca.

   Po načinu plaćanja razlikujemo:

   • Akreditiv plativ po viđenju (at sight), u slučaju kojeg banka vrši plaćanje odmah po prezentaciji dokumenata ako su u skladu sa uslovima akreditiva,
   • Akreditiv s odgođenim plaćanjem, u slučaju kojeg se plaćanje obavlja u ugovorenom roku navedenom u akreditivu (obično 30, 60, 90 ili 180 dana od datuma otpremnog dokumenta ili drugog datuma).

   Šta je potrebno za otvaranje akreditiva?

   Nakon što vam se ukaže potreba za otvaranje dokumentarnog akreditiva, prvi korak je stupanje u kontakt s vašim klijent menadžerom radi utvrđivanja mogućnosti i uslova otvaranja akreditiva.

   Ako ste novi klijent Banke, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte: tradefinance@novabanka.comkako biste bili upućeni na osobu koja će biti vaš klijent menadžer, radi dobijanja detaljnijih informacija.

   Na istu mail adresu tradefinance@novabanka.compošaljite popunjen nalog za otvaranje akreditiva, nakon čega će vas kontaktirati klijent menadžer u vezi sa daljim instrukcijama.

   Na šta treba obratiti pažnju kod otvaranja akreditiva?

   Bitno je da otvaranje akreditiva ugovorite sa primjenom svih bitnih pravila i praksi u ovom domenu.

   U međunarodnoj praksi uobičajeno je da dokumentarni akreditivi podliježu Jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit - UCP) i Međunarodnoj standardnoj bankarskoj praksi za pregled dokumenata po dokumentarnim akreditivima (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits) koje je izdala Međunarodna trgovinska komora (International Chamber of Commerce) u Parizu. Učestalo se koriste i pravila Incoterms Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina. Trenutačno su važeća pravila UCP 600, ISBP 2013 i međunarodno prihvaćeni trgovački termini Incoterms 2010.

  •