•  
  •  
  • Krediti stanovništvu – stambeni krediti iz sredstava IRB RS

   • Stambeni krediti
  •  

      

   Korisnici kredita

   Fizička lica koja spadaju u tri grupe:
   1. Beneficirana grupa-pripadnici beneficirane grupe su članovi porodice poginulih i nestalih boraca; ratni i vojni invalidi od I-IV kategorije; civilne žrtve rata od I-IV grupe; osobe sa invaliditetom iz člana 21.stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida; samohrani roditelji sa 4 i više djece; porodice sa 4 i više djece; korisnici kredita koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine
   2. Grupa I- bračni parovi, VII stepen stručne spreme (oboje); samohrani roditelji sa 3 djece; porodice sa 3 djece
   3.  Opšta grupa

   Namjena

   Stambena
   (Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, proširenje stambenih jedinica i refinansiranje kredita CEB-a)

   Iznos

   Od 10.000,00 dо 150.000,00 KM
    

   Maksimalan iznos za rekonstrukciju, adaptaciju i proširenje je 75.000,00 KM i to samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 50m2 za podnosioca zahtjeva uvećano za dodatnih 20m2 za ostale članove domaćinstva

   Rok otplate

   Do 25 godina

   Kamatna stopa

   Beneficirana grupa: 3,39%
   Grupa I: 3,79%
   Grupa III: 3,99%
   Navedene kamatne stope su fiksne i to:
   Beneficirana grupa: 1,8% + 2,19% - 0,6% = 3,39% na godišnjem nivou
   Grupa I: 1,8% + 2,19% - 0,2% = 3,79% na godišnjem nivou
   Grupa ostali: 1,8% + 2,19% = 3,99% na godišnjem nivou
   (EKS je od 3,53% do 4,15% i obračunava se 05. u mjesecu na bazi iznosa kredita 150.000 KM, roka otplate 25 godina, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita)

   Vrsta kamatne stope

   Fiksna

   Troškovi obrade kredita

    0,50% jednokratno od odobrenog iznosa kredita

   Troškovi prijevremene otplate kredita

    Bez naknade

   Prednosti za klijenta

   Rok do 25 godina
   Mogućnost subvencije od strane Vlade RS (Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport)
   Brzina pri obradi zahtjeva
   Iskustvo u poslovima kreditiranja
   Plaćanje putem trajnog naloga
   Mogućnost dobijanja kredita za opremanje stana iz sredstava Banke

   Obezbjeđenje

   Mjenice, administrativna zabrana i izjava o zapljeni sredstava
   Založno pravo-hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini
   Za kuće: Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist NB u trajanju cjelokupnog roka otplate kredita plus 1 mjesec plaćanje na godišnjem nivou;
   Za stanove: Bez polise osiguranja nekretnine.

   Trajni nalog korisnika kredita ili otplata putem administrativne zabrane

    Dodatne mogućnosti:

   ukoliko objekat nije završen mogućnost zabilježbe na nekretninu do moment upisa hipoteke u korist NB uz garanciju i mjenice prodavca objekta

   Banka zadržava pravo tražiti dodatne instrumente obezbjeđenja.

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Nove banke iz sredstava IRBRS

   Za više informacija posjetite sajt  http://www.irbrs.org

    

  •