•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • O banci

  • Saznajte više o Novoj banci

   Nova banka AD Banja Luka posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

   Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, dokumentarnih poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca,  mjenjačkih poslova i slična), ali takođe obavlja i veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.

   Organizacionu strukturu Banke čine: Centrala Banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom objekatu, u vlasništvu Banke, u centru grada i  gdje su uspostavljenje core banking funkcije i 64 drugih organizacionih jednica, odnosno, 13 filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 14 ekspozitura, 19 izdvojenih šaltera i 17 agencija.  Veći broj organizacionih jedinica Banke lociran je u Republici Srpskoj, dok se nešto manji broj nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve organizacione jedinice su kanali distribucije proizvoda Banke prema klijentima, koji su primarno retail i SME klijenti, a sekundarno veliki corporate klijenti.

   Kao etabliran tržišni igrač, Banka je prepoznata kao veoma interesantan i poželjan poslodavac, te je sa 31. decembrom 2020. godine imala 715 zaposlenih. Korporativna kultura Banke je rezultovala visokim stepenom lojalnosti i izuzetno motivisanim zaposlenima, koji rade u 65 organizacionih dijelova.

   Banka ima dobar nivo likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti, te kapitalnu adekvatnost iznad minimuma propisanog zakonom.

   Od novembra 2002. godine Banka je listirana na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Banjalučka berza), a od juna 2009. godine čini jednu od 6 akcija, jedinu iz finansijskog sektora, prema kojima se računa BH indeks koji se objavljuje na Vienna Stock Exchange. Akcijama Banke se na dnevnom nivou trguje na Banjalučkoj berzi i u tom smislu one su veoma likvidne akcije. Nominalna vrijednost jedne akcije Banke iznosi 1,00 KM.

   Akcionarski kapital Banke iznosi 184.637.768,00 KM i formiran je kroz XXXI emisija hartija od vrijednosti.

   Nakon poslednjih vlasničkih transformacija, Banka je gotovo u cjelosti u vlasništvu domaćih akcionara i time je dobila karaket domaće Banke.

   Poslednjih nekoliko godina Banka je zabilježila izrazit rast u svim poljima i segmentima, što je rezultovalo visokim nivoom profitabilnosti u odnosu na banke koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine.

   Banka je pokrenula veliki broj aktivnosti na diferenciranju i jačanju korporativnog identiteta, društveno odgovornog upravljanja i implementaciji standarda korporativnog upravljanja, što je zajednica u kojoj Banka posluje prepoznala i priznala kroz veoma značajne nagrade.

  •  
  Vaša lokacija
  Naslovna O banci