•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Korporativno upravljanje

  • U ekonomskoj literaturi korporativno upravljenje predstavlja sistem kojim se vode i kontrolišu kompanije. Na taj način se korporativno upravljanje definiše kao skup mehanizama kroz koji preduzeće funkcioniše kada je svojina odvojena od upravljanja. Osnovni cilj korporativnog upravljanja maksimizacija dugoročne vrijednosti akcija unapređenjem procesa odlučivanja i performansi akcionarskih društava kroz dobro strukturisanje odnosa između investitora, menadžmenta i drugih učesnika (kreditora, kupaca, zaposlenih). To podrazumijeva stvaranje pravila i podsticaja koji najbolje služe interesima firme, dok istovremeno respektuju sve obaveze prema ostalim učesnicima. Osnovni motiv unapređenja korporativnog upravljanja jeste sopstveni interes jer dobro uređeno korporativno upravljanje bitno doprinosi popravljanju finansijskih performansi preduzeća i ugledu u spoljnom svetu. Kvalitetno korporativno upravljanje omogućava smanjenje informativne asimetrije i obaranje prosječne cijene finansiranja preduzeća. Stvaraju se preduslovi jačanja profitabilnosti i konkurentske sposobnosti na nivou preduzeća, na nivou nacionalne ekonomije u cjelini i posledično rast BDP. Efikasno postavljeno korporativno upravljanje omogućava kreaciju efikasnih preduzeća a mnoštvo efikasnih preduzeća nacionalnu ekonomiju čini bogatom i prosperitetnom a društvo, društvom blagostanja. Shodno tome, s pravom se može reći da korporativno upravljanje predstavlja jedan od osnovnih elemenata u poboljšanju ekonomske efikasnosti i tržišnog privređivanja.

   Nova banka je još 2007. godine usvojila svoje standarde korporativnog upravljanja kojim je detaljnije utvrdila mehanizme funkcionisanja i zaštite interesa u međusobnim odnosima različitih nosilaca interesa u akcionarskom društvu. Nosioci interesa u Novoj banci su postojeći i potencijalni akcionari, kreditori, povjerioci, zaposleni, Uprava, Nadzorni odbor i država.

   Poštovanjem standarda upravljanja Bankom,  poboljšava se konkurentna sposobnost društva, ostvaruju se povoljniji uslovi za investicionu aktivnost, te omogućava efikasnije funkcionisanje finansijskih tržišta. Standardi upravljanja Bankom utvrđeni su na bazi sledećih principa korporativnog upravljanja:

   1. Osiguravanje osnova za efikasnu primjenu principa upravljanja akcionarskim društvima
   2. Prava akcionara i ključne vlasničke funkcije
   3. Ravnopravan tretman akcionara
   4. Uloga zainteresovanih strana - nosilaca interesa u upravljanju akcionarskim društvima
   5. Objavljivanje i javnost informacija
   6. Uloga i odgovornosti odbora.
  •