•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Kastodi banka

  • Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-051-1126/07, Nova banka a.d. Banja Luka je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti Kastodi banke. Kastodi Banka, kao novi učesnik na tržištu kapitala, značajno doprinosi povjerenju u tržište, smanjenju sistemskog rizika, osiguranju i povećanju efikasnosti cjelokupnog tržišta. Počeci razvoja kastodi poslova vremenski su vezani za kraj XIX vijeka, kada je kapital evropskih banaka učestvovao u kapitalnim investicijama u SAD, u izgradnji željeznica i gradova... Potreba da se, od strane ulagača, u SAD nadziru investicije u koje je kapital ulagan, te da se čuvaju sertifikati akcija svojih klijenata u svojim trezorima, vodila je ka tome da danas kastodi usluge predstavljaju čitav skup usluga koje Banka pruža Klijentima u okviru poslovanja sa HoV, koje Klijenti kupuju za sebe ili po nalogu svojih Klijenata.

   Kastodi usluge

   U okviru svoje redovne aktivnosti, Odjeljenje kastodi poslova Nove banke klijentima pruža sljedeće usluge:

   • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti u Centralnom registru hartija od vrijednosti (u daljem tekstu Registar) u ime i za račun vlasnika -svojih klijenata (kastodi račun na ime).
   • otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti u Registru u ime kastodi banke, a za račun vlasnika, odnosno nominovanih vlasnika - svojih klijenata, (zbirni kastodi račun)
   • izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranje o prenosu prava iz tih hartija,
   • naplata potraživanja od emitenta po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun vlasnika tih hartija i staranje o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju vlasnicima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti
   • pružanje usluge pozajmljivanja hartija od vrijednosti
   • obavještavanje akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupanje na tim skupštinama
   • obavještavanje o pravima vezanim za hartije od vrijednosti, te izvršenje naloga klijenta u vezi sa ostvarivanjem tih prava
   • obavještavanje o zakonskim promjenama koje posredno ili neposredno utiču na izvještavanje Klijenta o stanju hartija od vrijednosti na kastodi računu,
   • staranje o izvršenju poreskih obaveza vlasnika hartija od vrijednosti
   • ostale usluge vezane za hartije od vrijednosti, ostvarivanje prava i ispunjenje obaveza koje proizilaze iz hartija od vrijednosti, dogovorene između Klijenta i Kastodi banke, a koje nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima.

   Usluge Banke depozitar

   Depozitar za račun Fonda, a u skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova depozitara, obavlja slijedeće poslove:

   • čuva imovinu Fonda;
   • otvara i vodi poseban račun Fonda za hartije od vrijednosti;
   • u slučaju otvorenog investicionog fonda, obezbjeđuje da se prodaja i otkup udjela za račun Fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima Fonda;
   • u slučaju otvorenog investicionog fonda, otkupljuje i isplaćuje udjele, te vrši isplate vlasnicima udjela otvorenog investiciong fonda iz dobiti fonda;
   • vodi računa da je obračun neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom Fonda;
   • izvršava naloge Društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja čini portfelj fonda, te obezbjeđuje da transakcije hartijama od vrijednosti budu izmirene, odnosno dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovorenim rokovima;
   • izvještava Društvo za upravljanje o korporativnim radnjama vezanim za imovinu Fonda koju čuva i izvršava naloge koji iz toga proizilaze;
   • naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist Fonda, koja proizilaze iz njegove imovine;
   • obezbjeđuje da se prihodi Fonda koriste u skladu sa relevantnim zakonima, prospektom ili statutom Fonda, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu sa uslovima iz prospekta ili statuta Fonda i relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa;
   • obavlja druge poslove koje joj povjeri Društvo za upravljanje a koji su predviđeni Ugovorom zaključenim sa Društvom za upravljanje ili Nadzornim odborom fonda,  a za koje je Banka depozitar ovlašćena da ih obavlja;
   • vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao Banka depozitar;
   • prijavljuje Komisiji kršenje zakona i ovog Ugovora koje učini Društvo.

   Poslovi platnog agenta

   Poslovi platnog agenta se odnose na otvaranje namjenskog računa od strane kastodi banke sa kojeg će se vršiti isplate pripadajuće glavnice i kamate po dospjelom anuitetu vlasnicima hartija od vrijednosti uz korištenje instrumenata obezbjeđenja isplate.

   Prednosti

   Banka, usmjerena ka stvaranju trajne i kvalitetne usluge, ima sljedeće prednosti u radu sa kastodi poslovima :

   • iskustvo u obavljanju poslova sa HoV
   • pojedinačan i profesionalan pristup, u skladu sa individualnim zahtjevima Klijenta
   • svakodnevna usmena, pismena i elektronska komunikacija sa Klijentom
   • dostupnost i pouzdanost
   • ''zone povjerenja''
   • trgovanje na inostranim berzama u regionu i svijetu

   Kako se postaje klijent kastodi banke??

   Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima kastodi poslova i tarifama kastodi usluga. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu. Zainteresovani sve detaljne informacije mogu dobiti u prostorijama Odjeljenja kastodi poslova Nove banke, ulica Kralja Alfonsa XIII 37a,  na tel: 051/333-390 ili na e-mail: custody@novabanka.com.

   Šta je potrebno od statusne dokumentacije za fizičko lice?

   Ako se radi o fizičkom licu, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

   • Zahtjev za sticanje statusa klijenta (obrazac se dobija u prostorijama KB)
   • lična karta ili pasoš (domicilne države, ukoliko se radi o nerezidentu) uz fotokopiju stranica sa ličnim podacima-ovjerena od strane nadležnog organa
   • Potvrda o prebivalištu ili drugi dokument iz kojeg se vidi stalna adresa stanovanja
   • Punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova
   • Izjavu o nepostojanju računa nad kojima je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima- za nerezidente
   • Izjava o svrsi otvaranja računa
   • drugu dokumentaciju koju odredi služba (fotokopija kartice tekućeg računa, lični podaci-telefon, fax, e-mail...)

   Šta je potrebno od statusne dokumentacije za pravno lice?

   Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta Banke u kastodi poslovima domaće pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:

   • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
   • Statut ili pravila poslovanja poslovnog subjekta koji se ne upisuje u sudski registar
   • Akt nadležnog organa o osnivanju, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa
   • Obavještenje Republičkog ili Federalnog  Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima
   • Ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje - obrazac OP
   • Kartoni deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganja sredstvima sa računa
   • Fotokopije identifikacionih dokumenata sa fotografijama ovlašćenih lica
   • Potvrda o registraciji kod poreske uprave - jedinstveni identifikacioni broj (JIB)
   • Izjavu o nepostojanju računa nad kojima je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima- za nerezidente
   • Poslednje finansijske izvještaje o poslovanju
   • Licencu za rad ako to vrsta posla zahtjeva
   • Vlasničku strukturu
   • Wolfsberg Questionnaire
   • Izjava PEP's
   • W-9 obrazac (ako je klijent američki državljanin)
   • Ugovor između Klijenta i ovlaštenog brokera
   • Punomoć kastodi banci za obavljanje kastodi poslova
   • Drugu dokumentaciju koju odredi kastodi banka (lični podaci-telefon, fax, e-mail, broj žiro-računa)

    

  •