•  
  •  
  • Krediti za jedinice lokalne samouprave

  • Korisnici kredita Opštine i gradovi na teritoriji Republike Srpske
   Namjena Infrastrukturni projekti, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje
   Rok otplate do 12 god. za infrastrukturne projekte, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje
   Grace period do 24 mjeseca za infrastrukturne projekte, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje
   Iznos do 5.000.000 KM za infrastrukturne projekte, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje
   Nominalna kamatna stopa NKS

   Promjenljiva kamatna stopa na 31.03. i 30.09. (6mj. EURIBOR -2,2%) min 1,30% + do 3,10% (proporcionalni metod obračuna)

   Kamata se umanjuje:

   • Za projekte realizovane na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,5 procentnih poena
   Efektivna kamatna stopa EKS Od 4,67% (za NKS 4,40%) za iznos 5.000.000 KM i 12 godina rok otplate
   Troškovi obrade 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno
   Dokumentacija:
   • propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci)
   • osnivački akti
   • rješenje o registraciji kod Poreske uprave RS - JIB
   • rješenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti (Zavod za statistiku)
   • kopije kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banka
   • kopije ličnih karata ovlaštenih osoba za zastupanje
   • izjavu za pravno lice za prikupljanje informacija o zaduženosti
   • poslednja usvojena strategija razvoja
   • uvjerenje CIK-a o izboru načelnika
   • set finansijskih izvještaja predatih APIFU za prethodne 3 godine
   • usvojeni budžet i/ili rebalans za tekuću i/ili narednu fiskalnu godinu
   • projekcije budžeta za period otplate kredita
   • odluka Skupštine opštine o zaduženju
   • akt Ministarstva finansija RS o odobrenju zaduženja
   • projektna dokumentacija za projekat koji se finansira sa odobrenjima i projekcijama nadležnih opštinskih organa ili ugovorenim troškovima i tehničkim podacima o projektu, zavisno od faze implementacije projekta
   • ostali prateći dokumenti (ugovor o poslovnoj saradnji, preporuke, predračuni, uvjerenja ) u skladu sa namjenom kredita
   • ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke
   •  

        

  •