•  
  •  
  • Lombardni kredit (krediti sa 100% depozitom)

  • Imate novac? Ali trebate ga investirati? Rješenje za Vas je kredit Nove banke sa učešćem 100% depozita! Dakle, položite Vaša sredstva na račun namjenskog depozita u Novoj banci, Banka Vam automatski odobri kredit za potrebno plaćanje u istom iznosu (za KM i EUR valutu)  na rok koji će odgovarati Vašoj kreditnoj sposobnosti uz minimalnu maržu i naknadu. Nakon  otplate kredita, Vi imate svoja sredstva, a izvršili ste potrebna plaćanja.

    

    

    

   Iznos

   Nema limita

   Rok otplate

   Bez ograničenja

   Kamatna marža

   1,95%  (EKS za RS i FBiH je 2,17%)


   Kamatna stopa fiksna i iskazana je na godišnjem nivou.

    

   EKS je efektivna kamatna stopau iznosu od 2,17% izračunata izračunata 05. u mjesecu, sa dospijećem anuiteta 01. u mjesecu, za iznos kredita 50.000,00 KM, rok otplate 120 mjeseci, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, nominalnu kamatnu stopu sa pripadajućim naknadama i svim drugim poznatim troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita
    

   Osnovica za kamatnu stopu po kreditu je pasivna kamatna stopa na štednju plus marža 1,95%.
    

   Ukoliko klijent već ima oročen nenamjenski depozit priznaje se ugovorena stopa prilikom razročenja, a u svrhu prenosa na namjenske depozite.
    

   Ukoliko je kamatna stopa bila veća od trenutno važeće i ukoliko klijent želi, Banka će ugovoriti oročenje po istoj stopi koju je klijent imao. U tom slučaju osnovica za formiranje aktivne stope biće ugovorena stopa + kamatna marža.

   Naknada za obradu kredita

   0,60% od iznosa kredita, min 10,00 KM, jednokratno, unaprijed

   Naknada za vođenje kreditne partije

   1,50 KM mjesečno unaprijed za cijeli period otplate kredita

   Prednosti za klijenta

   Konkurentna kamatna marža

   Mogućnost dogovora pasivne kamatne stope

   Osnovica za kamatnu stopu po kreditu je pasivna kamatna stopa na štednju (plus marža 1,95%)​ 

   Mogućnost korištenja kredita za različite namjene 

   Plaćanje putem trajnog naloga 

   Brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka 

   Iskustvo u poslovima kreditiranja 

   Mogućnost korišćenja drugih proizvoda Banke 

   Obezbjeđenje

   Ugovor o zalogu novčanog depozita 1:1 u valutama KM i EUR
    

   U ostalim valutama: Ugovor o zalogu novčanog depozita čiji iznos se računa po formuli Iznos kredita/0,7;
    

   Mjenica i 5 bjanko potpisanih naloga korisnika kredita

   Napomena

   Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke i/ ili pogledajte informacioni list za lombardne kredite Nove banke.

    

  •