•  
  •  
  • Dokumentarni poslovi

  • Garancije

   Garancija je pravni posao kojim Banka-Garant na zahtjev drugog lica/nalogodavca i po njegovim instrukcijama preuzima samostalnu i neopozivu obavezu da trećem licu /korisniku garancije/ isplati iznos naveden u garanciji ako ispuni uslove navedene u samom tekstu garancije.

   Garanacije su veoma fleksibilne i mogu pokriti skoro svaku vrstu posla, a Nova banka a.d. je u mogućnosti ponuditi svojim klijentima sve vrste bankarskih garancija (plative, činidbene, carinske i dr.) i time im pomoći da uspješno realizuju svoje ugovorene obaveze.

   Plative garancije - kod plativih garancija Banka garantuje da će nalogodavac po garanciji ispuniti svoju obavezu plaćanja.

   Činidbene garancije - kod činidbenih garancija Banka garantuje da će nalogodavac po garanciji izvršiti neku radnju - činidbu. Banka izdaje sljedeće vrste činidbenih garancija: garancije za siguran povrat avansa, garancije za učestvovanje na tenderima, garancija za dobro izvršenje ugovora, garancije za oslobađanje garantnog depozita.

   Carinske garancije - Banka se obavezuje dana prvi poziv Carinske uprave plati dospjele obaveze po carini i druge obaveze pri uvozu robe, te pripadajuće kamate, na robu koja je preuzeta prije izmirenja propisanih carinskih obaveza, ako ih u propisanom roku ne izmiri carinski obaveznik.

   • Korisnici garancija: pravna lica, fizička lica i preduzetnici
   • Prednosti za klijenta: osiguravanje dužničko-povjerilačkih odnosa, ekspeditivnost pri izdavanju garancija, predlaganje i usaglašavanje tekstova itd.
   • Preduslovi: otvoren transakcioni račun kod Banke, računi klijenta u Banci i drugim bankama nisu blokirani
   • Valuta: KM, EUR i druge valute uz valutnu klauzulu u EUR
   • Iznos i rok: prema zahtjevu klijenta, a u skladu sa dokumentom koji je osnov za izdavanje garancije
   • Obezbjeđenje: nalog za prenos;  mjenice; zalog na pokretnosti i robu; zalog na HOV; hipoteka; novčani depozit, te druge vrste obezbeđenje prihvatljive za Banku a u skladu sa Politikom obezbeđenja plasmana
   • Posebni ugovorni uslovi: poslovanje po bankarskim garancijama regulisano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv URDG REVIZIJA 2010, ICC PUBLIKACIJA BR. 758

   Akreditivi

   Akreditiv je neopoziva obaveza banke, data po nalogu njenog komitenta, kojom se banka obavezuje da će iskazani iznos u utvrđenoj valuti platiti korisniku akreditiva, uz uslov da korisnik banci podnese tačno zahtijevane dokumente iz kojih je vidljivo da je isporuka robe uslijedila ili da je odgovarajuća usluga obavljena unutar određenog vremena.

   Akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavca. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uslovima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavac je siguran da će naplatiti robu uz uslov da istu isporuči, i prezentuje uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivni uslovima i u ugovorenom roku

   Postoji više vrsta akreditiva (akreditiv sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva) koji se mogu realizovati preko Nove banke a.d

   Nostro akreditivi- Banka/akreditivna bankaotvara akreditiv po nalogu i za račun klijenta.

   Loro akreditiv- Bankaprima akreditiv otvoren kod neke druge banke/avizirajuće banke u korist svog klijenta

   • Korisnici akreditiva: pravna lica
   • Prednosti za klijenta: optimalna procedura obrade zahtjeva, osiguranje dužničko-povjerilačkih odnosa
   • Preduslovi: otvoren transakcioni račun kod Banke, računi klijenta u Banci i drugim bankama nisu blokirani, nema dospjelih a neizmirenih obaveza prema Banci
   • Valuta: EUR, USD i druge valute, uz valutnu klauzulu u EUR
   • Iznos: u zavisnosti od komercijalne transakcije, a u skladu s kreditnom sposobnošću klijenta
   • Obezbjeđenje: nalog za prenos; mjenice; zalog na pokretnosti i robu; zalog na HOV;
   • hipoteka; novčani depozit, te druge vrste obezbeđenje prihvatljive za Banku a u skladu sa Politikom obezbeđenja plasmana
   • Posebni uslovi: način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem Jedoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600)

   Inkaso

   Inkaso predstavlja naplatu potraživanja koja su nastala iz određenih ugovornih odnosa, uz predaju trasatu/kupcu ugovorenih dokumenata, odnosno inkaso je instrument osiguranja plaćanja kod kojeg prodavac (izvoznik) dostavlja svojoj poslovnoj banci instrukciju da prezentovane finansijske ili komercijalne dokumente uruči kupcu (uvozniku) posredstvom poslovne banke kupca, uz tačno određene instrukcije za plaćanje i postupke koje je potrebno preuzeti u slučaju neizvršenja plaćanja.

   Standardne instrukcije za plaćanje po inkasu:

   • D/P - „documents against payment“ ili CAD - „cash against documents“ - dokumente uručiti kupcu po izvršenom urednom plaćanju
   • D/A - „documents against acceptance“ - dokumente uručiti kupcu po izvršenom akceptu finansijskih dokumenata
  •