•  
  •  
  • Krediti za poljoprivredu

  • Korisnici kredita

   Pravna lica, preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u RS i Brčko distriktu i koja se bave proizvodnjom i preradom u pojoprivredi i ribarstvu

   Namjena

   Nabavka osnovnih, obrtnih sredstava, refinansiranje, plaćanje poreskih obaveza

   Rok otplate

   • do 12 god. za osnovna, obrtna sredstva, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje
   • do 1 god. za nabavku domaćih poljoprivrednih proizvoda

   Grace period

   • do 36 mjeseci za osnovna, obrtna sredstava, plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje
   • do 12 mjeseci za nabavku domaćih poljoprivrednih proizvoda

   Iznos

   • od 30.000 KM do 5.000.000 KM za osnovna, obrtna sredstava , plaćanje poreskih obaveza i refinansiranje
   • od 50.000 KM do 2.000.000 KM za obrtna sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača

   Nominalna kamatna stopa NKS

   Promjenljiva kamatna stopa na dan 31.03. i 30.09. (6mj. EURIBOR - 3,0%) min 1,3% + do 3,10% (proporcionalni metod obračuna)

   Kamatna stopa se umanjuje za:

   Za projekte realizovane na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,50 procentnih poena

   Za klastere umanjenje iznosi 0,30 procentnih poena.

   Za kratkoročne kredite za nabavku domaćih poljoprivrednih proizvoda umanjenje iznosi 0,50 procentna poena

   Kumulativno umanjenje po kreditnim linijama može biti max 0,6 procentnih poena, osim za korisnike čiji je vlasnik mlađi od 30 godina i koji se implementiraju na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, kod kojih je kumulativno umanjenje max do1,0 procentnih poena

   Efektivna kamatna stopa EKS

   Od 4,67 % (za NKS 4,40 %) za iznos 5.000.000 KM, 12 godina rok otplate i naknadu za obradu kredita od 1%

   Troškovi obrade

   1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno

   Dokumentacija:

   • propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci) biznis plan sa projekcijama gotovinskih tokova za vrijeme trajanja otplate kredita
   • kompletna dokumentacija o registraciji preduzeća
   • aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana -original
   • rješenje o registraciji kod Poreske uprave RS - JIB
   • rjesenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti
   • završni račun preduzeća za tri poslednja obračunska perioda
   • bruto bilans na datu podnošenja zahtjeva za kredit
   • kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
   • kopije ličnih karata ovlaštenih osoba za zastupanje
   • saglasnost nadležnih organa zavisno od projekta
   • izjavu za pravno lice za prikupljanje informacija o zaduženosti
   • izjava o vlasnički povezanim licima
   • ostali prateći dokumenti (ugovor o poslovnoj saradnji, preporuke, predračuni, uvjerenja ) u skladu sa namjenom kredita
   • ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke

    

    

  •