•  
  •  
  • Krediti za preduzetnike i preduzeća

  • Korisnici kredita Preduzetnici i pravna lica registrovana na području RS i Brčko Distrikta koja su u stopostotnom vlasništvu lica koji su državljani Republike Srpske
   Namjena Nabavka osnovnih, obrtnih sredstava, refinansiranje, plaćanje poreskih obaveza.
   Rok otplate do 12 god. za osnova, obrtna sredstva, refinansiranje, plaćanje poreskih obaveza,
   do 5 god. za pripremu izvoza,
   do 1 god. za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda.
   Grace period do 24 mjeseca za osnova, obrtna sredstva, refinansiranje, plaćanje poreskih obaveza,
   do 24 mjeseca za pripremu izvoza,
   do 12 mjeseci za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda.
   Iznos od 30.000 KM do 5.000.000 KM za osnova, obrtna sredstva, refinansiranje, plaćanje poreskih obaveza,
   od 50.000 KM do 3.000.000 KM (za pripremu izvoza)
   od 50.000 KM do 2.000.000 KM (za obrtna sredstva za nabavku poljoprivrednih proizvoda domaćih poljoprivrednih proizvođača)
   Nominalna kamatna stopa NKS

   Promjenljiva kamatna stopa na 31.03. i 30.09. (6mj. EURIBOR -2,7%) min 1,60% + do 3,10% (proporcionalni metod obračuna)

   Kamata se umanjuje:

   • Za projekte realizovane na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,5 procentnih poena
   • Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije umanjenje iznosi 0,3 procentna poena.
   • Za klastere i za projekte iz oblasti podsticaja turizma umanjenja iznose po 0,3 procentna poena.
   • Za pripremu izvoza umanjenje iznosi 0,5 procentni poen
   • Za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda umanjenje iznosi 0,5 procentni poen
   • Kumulativno umanjenje po kreditnim linijama može biti max 0,6 procentnih poena, osim za korisnike čiji je vlasnik mlađi od 30 godina i koji se implementiraju na području nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, kod kojih je kumulativno umanjenje max do1,0 procentnih poena
   Efektivna kamatna stopa EKS Od 4,99% (za NKS 4,70%) za iznos 5.000.000 KM, 12 godina rok otplate i naknadu za obradu kredita od 1%
   Troškovi obrade 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno
   Dokumentacija:
   • propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci)
   • biznis plan sa projekcijama gotovinskih tokova za vrijeme trajanja otplate kredita
   • kompletna dokumentacija o registraciji preduzeća
   • aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana -original
   • rješenje o registraciji kod Poreske uprave RS - JIB
   • rješenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti
   • završni račun preduzeća za tri poslednja obračunska perioda
   • bruto bilans na datum podnošenja zahtjeva za kredit
   • kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
   • kopije ličnih karata ovlaštenih osoba za zastupanje
   • saglasnost nadležnih organa zavisno od projekta
   • izjavu za pravno lice za prikupljanje informacija o zaduženosti
   • izjava o vlasnički povezanim licima
   • ostali prateći dokumenti (ugovor o poslovnoj saradnji, preporuke, predračuni, uvjerenja )u skladu sa namjenom kredita
   • ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke

        

  •