•  
  •  
  • Krediti za početne poslovne aktivnosti

  • Korisnici kredita Preduzetnici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost ne duže od pet godina od dana podnošenja zahtjeva za kredit.
   Namjena Nabavka osnovnih i obrtnih sredstava
   Rok otplate do 10 godina
   Grace period do 12 mjeseci
   Iznos 5.000KM do 500.000KM
   Nominalna kamatna stopa
   NKS

   Promjenljiva kamatna stopa na dan 31.03. i 30.09. (6m EURIBOR -2,2,0%) min 1,3% + do 3,40%,
   (proporcionalni metod obračuna)


   Umanjenje kamatne stope:

   • Za projekte realizovane na teritoriji nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština umanjenje iznosi 0,5 procentnih poena
   • Za klastere umanjenje iznosi 0,3 procentna poena
   • Za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije umanjenje iznosi 0,3 procentna poena
   • Za korisnike kredita kod kojih je vlasnik mlađi od 30 godina, umanjenje iznosi 0,3 procentna poena

   Maksimalno kumulativno umanjenje po kreditnim linijama može biti 0,6 procentih poena, osim za korisnike kredita  kod kojih je vlasnik mlađi od 30 godina i koji se implementiraju na područiju nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština,  kod kojih može biti maksimalno do 1 procentni poen.

   Efektivna kamatna stopa
   EKS
   Od 5,05% (za NKS 4,70 %) za iznos 500.000 KM, rok otplate 10 godina i naknadu za obradu kredita od 1%
   Troškovi obrade 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno
   Instrumenti obezbjeđenja U skladu sa procedurama i politikom kreditiranja Nove Banke .
   Dokumentacija:
   • propisani obrazac zahtjeva za kredit od strane IRB RS (dobija se u banci) biznis plan sa projekcijama gotovinskih tokova za vrijeme trajanja otplate kredita
   • kompletna dokumentacija o registraciji preduzeća
   • aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od mjesec dana -original
   • rješenje o registraciji kod Poreske uprave RS - JIB
   • rješenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti
   • završni račun preduzeća za tri poslednja obračunska perioda
   • bruto bilans na datum podnošenja zahtjeva za kredit
   • kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
   • kopije ličnih karata ovlaštenih osoba za zastupanje
   • saglasnost nadležnih organa zavisno od projekta
   • izjavu o vlasnički povezanim licima
   • ostali prateći dokumenti (ugovor o poslovnoj saradnji, preporuke, predračuni, uvjerenja) u skladu sa namjenom kredita
   • ostala dokumentacija po zahtjevu poslovne banke

    

  •