•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Obavještenje o podizanju penzija, invalidnina, socijalnih davanja i sličnih primanja

   • 08. april 2020.
  • U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, Nova banka je omogućila isplatu penzija, invalidnina, socijalnih davanja i sličnih primanja za klijente sa navršenih 65 i više godina života, tako što za njih novac može podići drugo lice (punomoćnik).

   Jednokratno punomoćje za isplatu sredstava sa transakcionog računa davaoca punomoćja sačinjava se u pisanom obliku, na obrazcu propisanom od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, a koje možete preuzeti na putem ovog linka: Jednokratno punomoćje.

   Ukoliko klijent nije u mogućnosti preuzeti i štampati priloženi obrazac, punomoćje može biti sačinjeno i u slobodnoj formi, ispisano ručno, hemijskom olovkom ili mašinom za kucanje, pri čemu isto mora sadržavati sljedeće obavezne elemente:

   • Podatke o davaocu punomoćja (ime, prezime, JMBG, broj lične karte, organ koji je izdao ličnu kartu, adresu i broj telefona);
   • Podatke o punomoćniku (ime, prezime, JMBG, broj lične karte, organ koji je izdao ličnu kartu, adresu);
   • Broj transakcionog računa sa kojeg se podižu sredstva;
   • Iznos sredstava koji je predmet podizanja po osnovu jednokratnog punomoćja sa oznakom valute, ispisan u broju i u slovima;
   • Datum i mjesto izdavanja punomoćja.
   • Potpis davaoca punomoćja na punomoćju mora prema sličnosti odgovarati potpisu na identifikacionom dokumentu ličnoj karti i/ili potpisu na Kartonu deponovanog potpisa korisnika transakcionog račun kod Banke.

   Napominjemo da potpis na jednokratnom punomoćju ne mora biti ovjeren od strane nadležnog organa (notara, administrativne službe grada ili opštine i sl.)

   Lice koje je dobilo punomoćje, uz svoju ličnu kartu i ličnu kartu davaoca punomoćja, može doći u Novu banku i radi podizanja penzije, invalidnine, socijalnih davanja i sličnih primanja. Nakon što se izvrši provjera ispravnosti jednokratnog punomoćja, te identifikaciju davaoca punomoćja i punomoćnika, davaoc punomoćja će primiti telefonski poziv iz Banke radi potvrde validnosti dostavljene dokumentacije. Nakon navedenog, ukoliko je izvršena kontrola zadovoljava sve kriterijume, Banka će isplatiti traženi iznos, uz ograničenje da iznos sredstava koji se isplaćuje ne može biti veći od jednog mjesečnog primanja davaoca punomoćja po osnovu penzije, invlidnine, socijalnih davanja i sličnih primanja.  

    

   Budimo odgovorni prema sebi i drugima!

   Vaša Nova banka

  •