•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Obavještenje o sazivanju XXVIII redovne Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka

   • 02. jun 2020.
  •  

   Na osnovu članova 53 i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 25. i 26. Statuta Nove banke AD Banja Luka, te odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka AD Banja Luka objavljuje:

                                                                   OBAVJEŠTENJE

                                    O SAZIVANJU XXVIII REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                      NOVE BANKE AD BANJA LUKA

   Dana 30.06.2020. godine (utorak) sa početkom u 13:00 časova održaće se XXVIII redovna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

   Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Sali za sastanke Hotela Courtyard by Mariott Banja Luka, Prvog krajiškog korpusa 33.

   Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sledeći

                                                                  Dnevni red:

   1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:
    1. Predsjedavajućeg Skupštine
    2. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
    3. Odbora za glasanje
   2. Verifikacija zapisnika sa XXVII redovne sjednice Skupštine Nove banke, održane dana   10.05.2019. godine
   3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja Banke sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2019. godinu
   4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke za 2019. godinu 
   5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
   6. Razmatranje prijedloga odluke o raspodjeli zadržane dobiti iz 2018. i 2019. godine
   7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju III izmjena i dopuna Statuta Banke
   8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2020-2024. godine
   9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu
   10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2020. godinu i reviziju informacionog sistema Banke za 2020. godinu
   11. Razmatranje informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva za 2019. godinu
   12. Razmatranje informacije o mišljenju Nadzornog odbora Banke o izvještajima kontrolnih funkcija za 2019. godinu
   13. Razmatranje informacije o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2019. godinu
   14. Tekuća pitanja

   Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine najkasnije sedam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

   Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.

   Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.

   Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 20.06.2020. godine.

   Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Banke, svakim radnim radnom od 09:00 do 15:00 časova, izvrše uvid u listu akcionara, izvještaj o poslovanju i finansijski izvještaj Banke, sa izvještajem eksternog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem, kao i u druge dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red Skupštine.

   Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.

    

                                                                                                                   Goran Radanović

                                                                                                      Predsjednik Nadzornog odbora

    

                                                                                                                                                                               

    

  •