•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Obavještenje o sazivanju VI vanredne skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka

   • 18. septembar 2020.
  • Dana 01.10.2020. godine (četvrtak), sa početkom u 12.00 časova, održaće se VI vanredna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).

   Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Sali za sastanke Hotela Courtyard by Mariott Banja Luka, Prvog krajiškog korpusa 33.

   Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sledeći

                                                                 Dnevni red:

   1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:

                  a. Predsjedavajućeg Skupštine

                  b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika

                  c. Odbora za glasanje

   2. Verifikacija Zapisnik sa V vanredne sjednice Skupštine Nove banke, održane dana 20.08.2019. godine

   3. Razmatranje prijedloga odluke o XXX emisiji hartija od vrijednosti/XXIII emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom i uključivanju istih u stavke osnovnog kapitala Bank

   4. Tekuća pitanja

    

   Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine najkasnije pet dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

   Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica  i ovjereno od nadležnog organa. Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.

   Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 21.09.2020. godine.

   Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Banke, svakim radnim radnom od 09.00 do 15.00 časova, izvrše uvid u dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red Skupštine.

   Akcionari su dužni da se prema unaprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.

    

   Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                      Goran Radanović

  •