•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Javni poziv, XXIII emisija akcija

   • 17. novembar 2020.
  • Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 47/17), Odluke o tridesetoj (XXX) emisiji hartija od vrijednosti / XXIII emisiji običnih (redovnih) akcija javnom ponudom broj: 01-SK-VI-V-03/20od 01.10.2020. godine, emitent Nova banka AD Banja Luka dana 17.11.2020. godine (u daljem tekstu: Banka), objavljuje

    

                                                                   J A V N I   P O Z I V              

                                                                   ZA UPIS  I  UPLATU

                     TRIDESETE EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI/DVADESET TREĆE EMISIJE 

                              OBIČNIH (REDOVNIH) AKCIJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA   

                                                                  JAVNOM PONUDOM

    

   Banka upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu  XXX emisije hartija od vrijednosti/XXIII emisije običnih (redovnih) akcija javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom o tridesetoj emisiji hartija od vrijednosti/XXIII (dvadesetoj trećoj) emisiji običnih (redovnih) akcija javnom ponudom, broj: 01-SK-VI-V-03/20koju je usvojila Skupština akcionara Banke, dana 01.10.2020. godine i Prospektom tridesete emisije hartija od vrijednosti/XXIII (dvadeset treće) emisije običnih (redovnih) akcija Banke emitovanih javnom ponudom.

   Komisija  za  hartije od  vrijednosti  Republike  Srpske  je  odobrila  Prospekt  XXX emisije hartija  od vrijednosti/XXIII emisije običnih (redovnih) akcija javnom ponudom, Rješenjem, broj: 01-UP-31-558-6/20 od 13.11.2020. godine, pod sledećim uslovima:

   • Ukupan broj emitovanih akcija: 30.000.000
   • Nominalna vrijednost jedne akcije:1,00KM (slovima: jedna konvertibilnih maraka)
   • Ukupan iznos emisije: 30.000.000,00 KM (slovima: trideset miliona konvertibilnih maraka)
   • Osnovna prava vlasnika akcija su pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama banke, pravo učešća u radu Skupštine akcionara, pravo glasa na Skupštini akcionara, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, pravo na isplatu dividende, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Banke, a nakon isplate povjerilaca, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija, pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom, sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.
   • Rok trajanja upisa i uplate, mjesto upisa i uplate. Upisi uplata akcija XXIII (dvadeset treće) emisijepočinje16-og dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva,odnosno od 03.12.2020.godine.Upis i uplata akcija će trajati 30 dana.
   • Postojeći akcionari - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 01.12.2020. godine, imaju pravo preče kupovine akcija XXX emisije hartija od vrijednosti/XXIII emisije akcija, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Banke.Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 17.12.2020. godine.Upis akcija po osnovu prava preče kupovine vrši se u prostorijama Banke u ulici Kralja Alfonsa XIII 37 A, svaki radni dan od 8:00 do16:00 časova, potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Uplata akcija vrš ise isključivo u novcu na poseban privremeni račun otvoren u Komercijalnoj banci AD Banja Luka, za deponovanje uplata, broj: 571-010-00002949-44.

   Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija u trajanju od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti AD Banja Luka. Upis i uplata preostalih akcija vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika

   Prodajna cijena akcija XXX emisije hartija od vrijednosti/XXIII emsije akcija, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iz Člana 8. ove Odluke se utvrđuje u iznosu od 0,50 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,50 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

   Uplata akcija vrši se isključivo u novcu. Upisane, a neuplaćene akcije ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu. Emisija se smatra uspješnom kad je upisano i uplaćeno najmanje 60% od ukupnog broja akcija. Ako se prije isteka roka od 30 dana upiše i uplati propisani ili veći procenat ponuđenih  akcija od 100%,emitent može da završi javnu ponudu.

   • Banka će javni poziv za upis i uplatu XXX emisiju hartija od vrijednosti/XXIII emisiju običnih (redovnih) akcija zajedno sa Prospektom objaviti i na Internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com), te na internet stranici Banke (www.novabanka.com), odnosno biće dostupan u sjedištu Banke.
   • Upis se može izvršiti lično ili posredstvom punomoćnika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice, uz prilaganje propisno ovjerene punomoći, odnosno ovlaštenja i  stavljanje na uvid identifikacionog dokumenta.
   • Lice ovlašteno za sprovođenje ove emisije je Jasna Zrilić, v.d. Predsjednika Uprave Banke.

    

   Kontakt osoba za dodatne informacijeje:

   Ivana Kantar

   Sekretar Banke

   e-mail: ivana.kantar@novabanka.com

   T:+ 387 51 33 33 48

   A: Kralja Alfonsa XIII 37/A

   Banja Luka

    

                                                                                                

                                                                                                 Nova banka AD Banja Luka

    


    

  •