•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Obavještenje o sazivanju VIII vanredne skuštine akcionara Nove Banke AD Banja Luka

   • 15. septembar 2021.
  • Na osnovu članova 53. i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 27. Statuta Nove banke AD Banja Luka, te odluke Nadzornog odbora o sazivanju VIII vanredne Skupštine akcionara Banke, Nova banka AD Banja Luka objavljuje:

    

                                                                     OBAVJEŠTENJE

                                      O SAZIVANJU VIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

                                                        NOVE BANKE AD BANJA LUKA

   Dana 27.09.2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 11.00 časova, održaće se VIII vanredna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka). Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u Sali za sastanke Hotela Courtyard by Mariott Banja Luka, Prvog krajiškog korpusa 33.

   Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sledeći

                                                                         Dnevni red:

   1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Banke:

        a. Predsjedavajućeg Skupštine

        b. Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika

        c. Odbora za glasanje

   2. Verifikacija Zapisnik sa VII vanredne sjednice Skupštine Nove banke, održane dana 08.03.2021. godine

   3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja Banke za 2021. godinu i reviziju informacionog sistema Banke za 2021. godinu

   4. Tekuća pitanja

   Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine najkasnije pet dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

   Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa. Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.

   Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 17.09.2021. godine.

   Akcionari imaju pravo da, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Banke, svakim radnim radnom od 09.00 do 15.00 časova, izvrše uvid u dokumente koji se odnose na prijedlog odluka uvršćenih u dnevni red Skupštine.

   Akcionari su dužni da se prema unaprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.

    

                                                                                                       Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                                                   Goran Radanović

  •