•  
  •  
  • Obavještenje za klijente

   • 21. May 2012.
   •  
  • Poštovani klijenti,

   Od 01. decembra 2011. godine u Republici Srpskoj je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske (‘’Službeni glasnik RS’’ broj: 116/11) kojim se obezbjeđuje zaštita korisnika finansijskih usluga Banke, a koji smo dužni poštovati. U skladu sa izmjenama zakona,  potrebno je da korisnici plasmana i Banka zaključe Aneks Ugovora o plasmanu. Pod plasmanom se podrazumijeva kredit i/ili kreditna kartica i/ili dozvoljeno prekoračenje odobreno u iznosu od 400,00 do 150.000,00 KM.

   Aneks Ugovora se odnosi na preciziranje odredbi o kamatnoj stopi i naknadama po predmetnom plasmanu, jer po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske i Odluci Agencije za bankarstvo kojima se reguliše jedinstven način obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope, Banka je dužna definisati sve promjenjive, a neodredive novčane obaveze koje nisu definisane u inicijalno zaključenom Ugovoru o plasmanu.

   Pozivamo sve korisnike plasmana da do 31. maja 2012. godine pristupe zaključenju predloženog Aneksa u u poslovnici Banke u kojoj je plasman odobren, kako bismo ispoštovali sve odredbe novog Zakona o bankama.

   Ukoliko do navedenog datuma klijenti ne  pristupe zaključenju Aneksa Ugovora, Banka će u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske i Odlukom Agencije za bankarstvo kojima se reguliše jedinstven način obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope, počev od 01. juna 2012. godine, početi automatsku primjenu odredbi predmetnog Zakona i Odluke Agencije za bankarstvo, koje smo u cilju zaštite korisnika finansijskih usluga dužni da primjenimo.
   Za dodatne informacije klijenti nam se mogu obratiti pozivom na besplatan info telefon 080050011.

   Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

   Vaša Nova banka

  •