•  
  •  
  • Oglas za izbor stalnih sudskih vještaka

   • 21. July 2011.
   •  
  •  

   Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br. 37/A na osnovu odredbi Etičkog kodeksa procjenitelja angažovanih od strane Nove banke, UP-0007-00 07, u cilju pružanja kvalitetnih usluga  klijentima objavljuje 
    

   O G L A S
   za izbor stalnih sudskih vještaka


   Nova banka a.d. Banja Luka objavljuje oglas za izbora stalnih sudskih vješatakagrađevinsko-arhitektonske i mašinske struke, u cilju vršenja procjena vrijednosti i stanja pokretne i nepokretne imovine za potrebe Filijale Banja Luka i Filijale Prijedor. 
    

   1. Uslovi

   Pored opštih uslova propisanih zakonom kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove :

   • Da su Rješenjem Ministarstva pravde Republike Srpske imenovani za vještaka,
   • Da su vještaci:
    1. građevinsko-arhitektonske struke i/ili
    2. mašinske struke

    

   2. Dokumentacija

   Kandidati  su obavezni da dostave: 

   • Originalnu kratku biografiju sa listom preporuka
   • Fotokopiju Rješenje Ministarstva pravde Republike Srpske o imenovanju vještaka

    

   Prijava na oglas sa potrebnom dokumentacije može se lično ili putem pošte dostaviti na adresu Nova banka a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII br 37/A, 78000 Banja Luka sa naznakom »za oglas sudski vještak«. 


   Krajnji rok za podnošenje prijave je 10.08.2011. godine 


   Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati a dostavljana dokumentacija se neće vraćati. 


   Za sve dodatne informacije kontakt osoba je: 

    

   Kontak osoba:

   Milan Kudra, direktor Sektora pravnih i opštih poslova

   Kontak telefon:

   051/33 33 44

   E-mail:

   milan.kudra@novabanka.com

    

  •