•  
  •  
  •  
  •  
   
  •  
  • Proširenje saradnje između Garantnog fonda Republike Srpske i Nove banke

   • 18. januar 2022.
  • Garantni fond je u pošloj godini imao značajan doprinos u stvaranju povoljnijih uslova bankama za plasman kreditnih sredstava koja su bila neophodna privrednicima za održavanje kontinuiteta poslovanja prekinutog ili usporednog usljed uticaja pandemije.

   „Potpisivanjem Ugovora o garantovanju portfelja kredita proširujemo saradnju sa Novom bankom u 2022. godini. Na ovaj način ćemo doprinijeti da banka jednostavnije, brže i po povoljnijim uslovima odobrava kredite privrednicima jer rizik povrata sredstava dijeli sa Garantnom fondom“ - za izjavio  je direktor Fonda Radivoja Krčmar.

   Poslovanje Fonda, u toku 2020. dopunjeno je i sa upravljanjem Garantnim programom, kojim Fond već dvije godine upravlja u ime i za račun Vlade Republike Srpske, te kroz izmjene Zakona o Garantnom fondu proširena je mogućnost podrške većem broju privrednih subjekata. 

   „Sa Novom bankom imamo saradnju već jedanaest godina i tu saradnju ocjenjujemo veoma uspješnom. Smatramo da ćemo u narednim godinama istu proširivati kako bismo stvorili povoljniji ambijent na finansijskom tržištu  te jaču institucionalnu podršku za rast i razvoj privrede“ - istakao je Krčmar.

   „Svi zaposleni u Banci i Fondu pokazali su visok stepen odgovornosti i profesionalnosti u prethodnom periodu, koja se ogleda kroz unapređivanje modela finansiranjai time stvorili veće povjerenje u radu naših institucija. Izgrađeno povjerenje, kao jedan od najznačajnih preduslova za rad u finasnijskom sektoru, bilo je preduslov i za potpisivanje jednog ovakvog ugovora. Na ovaj način omogućavamo banci da, u jednom segmentu finansiranja, sama odlučuje kojim klijentima je potreban dodatan kolateral u vidu garancije Fonda, te da u skladu sa definisanim kriterijima te kredite dodatno osigura garancijama Fonda. Ovim načinom poslovanja banka postaje brža u rješavanju zahtjeva za finasniranje,smanjuje rizik povrata kredita i dodatno, na indirektan način, pokazuje odgovornost prema depozitarima jer na taj način stvara i veću sigurnost povrata plasiranih kredita“ - zaključuje Krčmar.

   „Kao najveća domaća Banka opredjeljeni smo za korišćenje domaćih resursa i saradnju sa institucijama, poput Garantnog fonda Republike Srpske. Ostvarena saradnja sa Fondom omogućava klijentima razvojne korake u njihovim poslovnim aktivnostima. Ovo je nova usluga koju pruža Garantni fond, a koja je posebno važna u trenutnim okolnostima poslovanja privrednih subjekata. Primjenom garancija za portfolio kredita, omogućava se klijentima iz tog portfolia bolji status u Banci i priliku za dalji razvoj“, istakao je Siniša Adžić - predsjednik Uprave Nove banke.

  •