Krediti u skladu sa Garantnim programom za podršku privredi

Detalji Proizvoda
Maksimalan iznos 400.000,00 KM
Maksimalni period 36 mjeseci

Opis proizvoda

Privredni subjekti sa sjedištem u Republici Srpskoj koji u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske br. 94/15,78/20) ili Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća (Sl. glasnik Republike Srpske br. 50/13,84/19) spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih preduzeća te preduzetnici.

Karakteristike

Finansiranje osnovne djelatnosti preduzeća i to za likvidnost, obrtna sredstva i investicione troškove, plaćanje dospjelih poreskih obaveza prema Poreskoj Upravi RS te za refinansiranje ranije odobrenih negarantovanih kredita ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi: Promjena prvobitnog ugovora uzrokovana je tekućim potrebama privrednog subjekta usled uticaja pandemije bolseti COVID19 na njegovo poslovanje Naknadno dogovoreni uslovi kreditiranja u okviru Garantnog programa povoljniji su za korisnika kredita u odnosu na prvobitne uslove Kredit koji je predmet refinansiranja nije u statusu neizmirenja obaveza prema propisima ABRS na dan zaključenja ugovora o novom kreditu (klijent nije u S3 kategoriji) Da su odobreni u 2018.godini, 2019. godini i do 16.03.2020. godine Rok otplate kredita za namjenu refinansiranja može biti najduže 5 godina Najviše 30% od ugovorenog kreditnog portfolija može biti odobreno za namjenu refinansiranje Najviše 70% od pojedinačnog kredita može biti odobreno za namjenu refinansiranje Kredit koji je predmet refinansiranja nije u statusu neizmirenja obaveza prema propisima ABRS na dan 16.03.2020.godine Predmet refinansiranja mogu biti i krediti kojima je banka odobrila korištenje posebnih mjera u skladu sa propisima ABRS

Pogodnosti

<ul><li>Grace period od 3 do 12 mjeseci</li><li>Mikro preduzeća: 50.000 KM</li><li>Mala preduzeća: 200.000 KM</li><li>Srednja preduzeća: 400.000 KM </li></ul>

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11