Naslovna slika

NEWS

one news

date 27.09.2021

Javni poziv, XXIV emisija akcija

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 47/17), Odluke o tridesetoj (XXX) emisiji hartija od vrijednosti/XXIII emisiji običnih (redovnih) akcija javnom ponudom broj: 00-SK-VII-V-03/21 od 08.03.2021. godine, emitent Nova banka AD Banja Luka dana 17.04.2021. godine (u daljem tekstu: Banka), objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU TRIDESETPRVE EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI/DVADESET ČETVRTE EMISIJE OBIČNIH (REDOVNIH) AKCIJA NOVE BANKE AD BANJA LUKA JAVNOM PONUDOM

Banka upućuje poziv svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu  XXXI emisije hartija od vrijednosti/XXIV emisije običnih (redovnih) akcija javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom o tridesetprvoj emisiji hartija od vrijednosti/dvadeset četvrtoj emisiji običnih (redovnih) akcija javnom ponudom, broj: 00-SK-VII-V-03/21 koju je usvojila Skupština akcionara Banke dana 08.03.2021. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Prospektom tridesetprve emisije hartija od vrijednosti/dvadeset četvrte emisije običnih (redovnih) akcija Banke emitovanih javnom ponudom.

Komisija  za  hartije od  vrijednosti  Republike  Srpske  je  odobrila  Prospekt  XXXI emisije hartija  od vrijednosti/XXIV emisije običnih (redovnih) akcija javnom ponudom, Rješenjem, broj: 01-UP-31-191-7/21 od 16.04.2021. godine, pod sledećim uslovima:

  • Ukupan broj emitovanih akcija: 20.000.000
  • Nominalna vrijednost jedne akcije: 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilnih maraka)
  • Ukupan iznos emisije: 20.000.000,00 KM (slovima: dvadeset miliona konvertibilnih maraka)
  • Osnovna prava vlasnika akcija su pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama banke, pravo učešća u radu Skupštine akcionara, pravo glasa na Skupštini akcionara, tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, pravo na isplatu dividende, pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Banke, a nakon isplate povjerilaca, pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija akcija, pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom, sva ostala prava utvrđena pozitivnim propisima.
  • Rok trajanja upisa i uplate, mjesto upisa i uplate. Upis i uplata akcija XXIV (dvadeset četvrte) emisije počinje 16-og dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno od 03.05.2021. godine. Upis i uplata akcija će trajati 30 dana.
  • Postojeći akcionari - vlasnici redovnih akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 01.04.2021. godine, imaju pravo preče kupovine akcija XXXI emisije hartija od vrijednosti/XXIV emisije akcija, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijskom kapitalu Banke. Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 17.05.2021. godine. Upis akcija po osnovu prava preče kupovine vrši se u prostorijama Banke u Ulici Kralja Alfonsa XIII 37 A, svaki radni dan od 8:00 do 16:00 časova, potpisivanjem izjave o upisu (upisnice) u pet primjeraka, od kojih dva primjerka pripadaju kupcu. Uplata akcija vrši se isključivo u novcu na poseban privremeni račun otvoren u Komercijalnoj banci AD Banja Luka, za deponovanje uplata, broj: 571-010-00002972-72.

Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija u trajanju od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti AD Banja Luka. Upis i uplata preostalih akcija vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika

Prodajna cijena akcija XXXI emisije hartija od vrijednosti/XXIV emsije akcija, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine iz Člana 8. Odluke se utvrđuje u iznosu od 0,50 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,50 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. 

Uplata akcija vrši se isključivo u novcu. Upisane, a neuplaćene akcije ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom prometu. Emisija se smatra uspješnom kad je upisano i uplaćeno najmanje 60% od ukupnog broja akcija. Ako se prije isteka roka od 30 dana upiše i uplati propisani ili veći procenat ponuđenih akcija od 100%, emitent može da završi javnu ponudu.

  • Banka će javni poziv za upis i uplatu XXXI emisiju hartija od vrijednosti/XXIV emisiju običnih (redovnih) akcija zajedno sa Prospektom objaviti i na Internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com), te na internet stranici Banke (www.novabanka.com), odnosno biće dostupan u sjedištu Banke.
  • Upis se može izvršiti lično ili posredstvom punomoćnika za fizičko lice, odnosno zakonskog zastupnika za pravno lice, uz prilaganje propisno ovjerene punomoći, odnosno ovlaštenja i  stavljanje na uvid identifikacionog dokumenta.
  • Lice ovlašteno za sprovođenje ove emisije je Siniša Adžić, Predsjednik Uprave Banke.

Kontakt osoba za dodatne informacije je:

Ivana Kantar
Sekretar Banka
E-mail:ivana.kantar@novabanka.com
T:+ 387 51 33 33 48
A: Kralja Alfonsa XIII 37/A
Banja Luka