Naslovna slika

NEWS

one news

date 10.02.2023

Obavještenje o sazivanju XIII vanredne skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka

Na osnovu članova 53. i 54. Zakona o bankama (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 4/17, 19/18, 54/19) u vezi sa članom  25. i 26. Statuta Nove banke AD  Banja Luka, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka AD Banja Luka, objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XIII VANREDNE  SKUPŠTINE AKCIONARA 
NOVE BANKE AD BANJA LUKA

Dana 28.02.2023. godine (utorak), sa početkom u 11.00 časova, održaće se XIII vanredna Skupština akcionara Nove banke AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka).
Zasjedanje Skupštine akcionara Banke održaće se u velikoj sali za sastanke, u Centrali Nove banke AD Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka.
Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći 

Dnevni red:

1.    Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka
       a.    Predsjedavajućeg Skupštine
       b.    Zapisničara i dva ovjerivača Zapisnika
       c.    Odbora za glasanje
2.    Verifikacija zapisnika sa XII vanredne sjednice Skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka, održane dana  29.12.2022. godine. 
3.    Razmatranje prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Banke i procjene podobnosti istih 
4.    Razmatranje revidirane Politike naknada  Banke broj: PU-0005-08, verzija 10
5.    Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara Nove banke AD broj: OK-0000-45, verzija 5.0.
6.    Tekuća pitanja

Akcionar ili grupa akcionara koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u Dnevni red Skupštine najkasnije sedam dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni lično ili putem punomoćnika, akcionari sa više od 50% akcija sa pravom glasa. 
Punomoćnik akcionara mora imati ovlaštenje za zastupanje akcionara potpisano od strane akcionara - fizičkog lica ili zastupnika akcionara - pravnog lica  i ovjereno od nadležnog organa.
Akcionari su obavezni izvršiti prijavu registracije najkasnije 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine.
Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti  AD Banja Luka nalazio 10 dana prije datuma održavanja Skupštine, odnosno na dan 18.02.2023. godine. 
Akcionari imaju pravo da od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u prostorijama Centrale Nove banke AD Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br.37/A, svakim radnim radnom od 09.00 do 15.00 časova,  izvrše uvid u listu akcionara, kao i u druge materijale  koji se odnose na prijedlog Odluka koje su uvrštene u Dnevni red Skupštine.
Akcionari su dužni da se prema naprijed navedenim podacima odnose sa pažnjom dobrog privrednika.

Goran Radanović
Predsjednik Nadzornog odbora