Akreditivi

Dokumentarni akreditiv je neopoziva obaveza Banke, data po nalogu njenog klijenta, kojom se Banka obavezuje da će iskazani iznos u utvrđenoj valuti platiti korisniku akreditiva, uz uslov da korisnik Banci podnese tačno zahtijevane dokumente iz kojih je vidljivo da je isporuka robe uslijedila ili da je odgovarajuća usluga obavljena unutar određenog vremena.

Dokumentarni akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja i najviše korišten bankarski proizvod u međunarodnoj trgovini koji istovremeno štiti interese kupca i prodavca. Kupac je siguran da će dobiti robu koju je ugovorio i po uslovima koji su postavljeni u akreditivu, a prodavac je siguran da će naplatiti robu uz uslov da istu isporuči i prezentuje uredna otpremna dokumenta, a sve u skladu sa postavljenim akreditivnim uslovima i u ugovorenom roku

U našoj ponudi nalazi se više vrsta akreditiva koji su u primjeni i koje možete realizovati, bez obzira da li se radi o akreditivu sa odloženim plaćanjem, plaćanjem po viđenju, standby akreditivu, konfirmiranom ili nekoj drugoj vrsti akreditiva.

Korisnici akreditiva: Pravna lica
Prednosti za klijenta: sigurnost realizacije ugovorenog posla, plaćanje i preuzimanje robe isključivo uz ispunjenje određenih uslova, mogućnost otkupa akreditiva, optimalna procedura obrade zahtjeva
Preduslovi: otvoren transakcioni račun kod Banke, da računi klijenta u Banci i drugim bankama nisu blokirani, a nema dospjelih a neizmirenih obaveza prema Banci
Valuta: EUR, USD i druge valute, uz valutnu klauzulu u EUR
Iznos: u zavisnosti od komercijalne transakcije, a u skladu s kreditnom sposobnošću klijenta
Obezbjeđenje: nalog za prenos; mjenice; zalog na pokretnosti i robu; zalog na HOV; hipoteka; novčani depozit, te druge vrste obezbeđenje prihvatljive za Banku a sve u skladu sa Politikom obezbeđenja plasmana
Posebni uslovi: način poslovanja putem dokumentarnog akreditiva riješen je na međunarodnom nivou putem jedoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive MTK 600 (UCP 600)

Koje vrste akreditiva postoje?

U zavisnosti od uloge koju imate u akreditivnom poslu (nalogodavac ili korisnik) razlikujemo:

Po načinu plaćanja razlikujemo:

Šta je potrebno za otvaranje akreditiva?

Nakon što vam se ukaže potreba za otvaranje dokumentarnog akreditiva, prvi korak je stupanje u kontakt s vašim klijent menadžerom radi utvrđivanja mogućnosti i uslova otvaranja akreditiva.
Ako ste novi klijent Banke, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte: tradefinance@novabanka.com kako biste bili upućeni na osobu koja će biti vaš klijent menadžer, radi dobijanja detaljnijih informacija.
Na istu mail adresu tradefinance@novabanka.com pošaljite popunjen nalog za otvaranje akreditiva, nakon čega će vas kontaktirati klijent menadžer u vezi sa daljim instrukcijama.

Na šta treba obratiti pažnju kod otvaranja akreditiva?

Bitno je da otvaranje akreditiva ugovorite sa primjenom svih bitnih pravila i praksi u ovom domenu.
U međunarodnoj praksi uobičajeno je da dokumentarni akreditivi podliježu Jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit - UCP) i Međunarodnoj standardnoj bankarskoj praksi za pregled dokumenata po dokumentarnim akreditivima (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits) koje je izdala Međunarodna trgovinska komora (International Chamber of Commerce) u Parizu. Učestalo se koriste i pravila Incoterms Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina. Trenutno su važeća pravila UCP 600, ISBP 2013 i međunarodno prihvaćeni trgovački termini Incoterms 2010.

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11