Obrada ličnih podataka

Obrada ličnih podataka korisnika digitalnih servisa

Uvodne odredbe

Nova banka a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Banka), kao Kontrolor ličnih podataka, opredjeljena je da pri realizaciji svojih poslovnih aktivnosti vodi brigu o zaštiti podatka o ličnosti korisnika, kao i podacima o pristupu i korišćenju digitalnih servisa Banke, pod kojima se podrazumijevaju proizvodi, usluge, aplikacije, putem kojih pružamo usluge digitalizacije i plaćanja (elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo, digitalni novčanik). Obrada ličnih podataka u Banci uređena je u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, bankarski sektor i pružanje platnih usluga, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Nova banka a.d. Banja Luka, sa sjedištem na adresi Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, kao kontrolor podataka, odgovorna je za obradu Vaših podataka.

1. Podaci koji se prikupljaju i obrađuju

Banka prikuplja i obrađuje:

2. Upravljanje dozvolama na Vašem uređaju

Mobilne aplikacije digitalnih servisa Banke (Smart Nova, digitalni novačnik) zahtijevaju pristup komponentama Vašeg uređaja u svrhu ispravnog funkcionisanja, za koje je potreban pristanak, kao što su: 

Navedene dozvole se koriste u svrhu funkcionisanja aplikacija.
U postavkama mobilnog uređaja možete onemogućiti pristup navedenim dozvolama, ali u tom slučaju aplikacija neće ispravno funkcionisati (npr. neće se moći izvršiti digitalizacija kartica i neće se moći obavljati beskontaktne transakcije).

3. Korišćenje podataka

Obrada ličnih podataka u Banci uređena je propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, bankarski sektor i pružanje platnih usluga, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Banka koristi i obrađuje podatke u svrhu: ispunjenja zakonske obaveze, provjere identifikacije, autentifikacije Vašeg pristupa digitalnim servisima, aktivacije digitalnog novčanika, kao i realizacije platnih transakcija koje ste izvršili putem digitalnih servisa.

4. Razmjena i čuvanje podataka

Stupanjem u poslovni odnos ovlašćujete Banku i dajete saglasnost da Banka može proslijediti dio poslovnih informacija i lične podatke trećoj strani, u zemlji i inostranstvu, na osnovu zakona i zakonskih akata, sklopljenog ugovora, Vaše pismene saglasnosti ili pristanka. U okviru digitalnih servisa (elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo, digitalni novčanik) dajete pristanak za obradu podataka i pristup parametrima, dozvolama za funkcionisanje servisa. Banka i zaposleni Banke poštuju tajnost podataka o korisnicima, što je obezbijeđeno elektronskom, fizičkom i proceduralnom zaštitom.

Period u kojem se lični podaci čuvaju se mijenja u skladu sa pravnim osnovom i svrhom obrade određene kategorije ličnih podataka. Lični podaci biće čuvani tokom trajanja ugovornog odnosa, odnosno dok postoji Vaš pristanak o obradi podataka, te u roku na koji je Banka zakonski obavezna za čuvanje određenih ličnih podataka, u kom slučaju neće biti omogućena aktivna obrada tih podataka u druge svrhe, nego samo njihovo čuvanje u zakonom propisane svrhe.

Prava korisnika

Korisnici imaju prava da od Banke zahtijevaju: uvid u podatke, pristup informacijama o obradi ličnih podataka, ispravku i dopunu ličnih podataka, brisanje podataka, ograničenje obrade podataka, opoziv pristanka. 
Banka će na zahtjev korisnika ispraviti ili dopuniti lične podatke, obrisati podatke, ograničiti obradu ili izvršiti prenos podataka ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i pripadajućim zakonskim aktima. Ukoliko Banka odbije realizaciju zahtjeva korisnika, u obavezi je da obavijesti korisnika sa obrazloženjem razloga dobijanja zahtjeva.

Korisnik ima pravo da podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti zasnovanu na legitimnom interesu ili koja je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja Zakonom propisanih ovlašćenja Banke. Pored navedenog, korisnik ima pravo da podnese prigovor koji se odnosi na obradu ličnih podataka u pogledu budućeg korišćenja ili prenosa podataka za svrhu direktnog marketinga.

Korisnik može da podnese prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine ukoliko sumnja ili ustanovi da je došlo do povrede njegovog prava, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Završne odredbe

Banka zadržava pravo na izmjenu i ažuriranje dokumenta, u cilju usklađivanja sa izmjenama u zakonodavstvu i tehnologiji. Ažurna verzija će biti dostupna na internet stranici Banke.
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije u vezi sa prikupljanjem, obradom i zaštitom ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem e-maila na nova.kontakt@novabanka.com ili pozivom na broj 0800 500 11.

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11