Garancije

Garancija je bankarski instrument obezbjeđenja plaćanja kojim Banka-Garant na zahtjev drugog lica/nalogodavca i po njegovim instrukcijama preuzima samostalnu i neopozivu obavezu da trećem licu /korisniku garancije/ isplati iznos naveden u garanciji ako ispuni uslove navedene u samom tekstu garancije.

Garancije su veoma fleksibilne i mogu pokriti skoro svaku vrstu posla.

Korisnici garancija: pravna lica, fizička lica i preduzetnici
Ponuda: sve vrste bankarskih garancija.
Prednosti za klijenta: pouzdan instrument osiguranja plaćanja, osiguravanje izvršenja dužničko-povjerilačkih odnosa, finansijsko prilagođavanje potrebama pojedinog posla, ekspeditivnost pri izdavanju garancija, predlaganje i usaglašavanje tekstova garancija i sl.
Preduslovi: otvoren transakcioni račun kod Banke kao i da računi klijenta u Banci i drugim bankama nisu blokirani
Valuta: KM, EUR i druge valute uz valutnu klauzulu u EUR
Iznos i rok: prema zahtjevu klijenta, a u skladu sa dokumentom koji je osnov za izdavanje garancije
Obezbjeđenje: nalog za prenos;  mjenice; zalog na pokretnosti i robu; zalog na HOV; hipoteka; novčani depozit, te druge vrste obezbeđenje prihvatljive za Banku a sve u skladu sa Politikom obezbeđenja plasmana
Posebni ugovorni uslovi: poslovanje po bankarskim garancijama regulisano je publikacijom Jednoobrazna pravila za garancije na poziv URDG REVIZIJA 2010, ICC PUBLIKACIJA BR. 758

Koje vrste garancija postoje?

Po namjeni:

U zavisnosti od vaše uloge u garancijskom poslu (nalogodavca ili korisnika), razlikujemo:

Banka garanciju može izdati direktno u korist korisnika (bez obzira je li izdana posredovanjem banke korisnika ili ne) dok indirektna garancija pretpostavlja izdavanje kontragarancije u korist banke koja izdaje garanciju krajnjem korisniku.

Koja je razlika između garancije i standby akreditiva?

Standby akreditiv je instrument osiguranja plaćanja koji se može koristiti umjesto bankarske garancije, s obzirom na to da se njegova primjena, tj.naplata iz standby akreditiva ostvaruje kao i kod garancije - nakon dostavljanja izjave korisnika standby akreditiva da je nalogodavac propustio izvršiti određenu obavezu koja proizilazi iz osnovnog posla, a ne uz prezentaciju komercijalnih dokumenata kao što je uobičajeno kod akreditiva. Standby akreditiv je poput garancije instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju i često je u primjeni umjesto bankovne garancije, najviše u poslovanju sa SAD-om i Kanadom.
Za više detalja, možete pogledati i naš Vodič za dokumentarno i garancijsko poslovanje.

Šta je potrebno za izdavanje garancije?

Nakon što vam se ukaže potreba za izdavanjem garancije ili standby akreditiva, prvi korak je stupanje u kontakt s vašim klijent menadžerom u Banci radi utvrđivanja mogućnosti i uslova odobravanja garancije.
Ako ste novi klijent Banke, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte: tradefinance@novabanka.com kako biste bili upućeni na osobu koja će biti vaš klijent menadžer, radi dobijanja detaljnijih informacija.
Na istu mail adresu tradefinance@novabanka.com pošaljite popunjen zahtjev za izdavanje garancije, nakon čega će vas kontaktirati klijent menadžer u vezi sa daljim instrukcijama.

Koje su prednosti korištenja garancije u poslovanju?

S obzirom da se garancijom poslovnim partnerima u međunarodnom i domaćem poslovanju garantuje sigurnost izvršenja plaćanja, dobro izvršenja posla, siguran povrat avansa, plaćanje indirektnih poreza, i slično, ugovaranjem garancije smanjuju se rizici za oba poslovna partnera, dokazuje se finansijska ili poslovna sposobnost izvršenja obaveza, omogućuje ugovaranje povoljnijih uslova sklapanja poslova, smanjuje angažman vlastitog radnog kapitala.

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11