Depozitar

Banka depozitar-Pravna lica

Depozitar za račun Fonda, a u skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova depozitara, obavlja slijedeće poslove:

Banka koja, u skladu sa Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti, ima dozvolu za obavljanje kastodi poslova, može da obavlja I poslove banke depozitar

Kako se postaje klijent banke depozitar?

Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima poslovanja i tarifama usluga. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu. Zainteresovani sve detaljne informacije mogu dobiti u prostorijama Odjeljenja kastodi poslova Nove banke, ulica Kralja Alfonsa XIII 37a,  na tel: 051/333-390 ili na e-mail: custody@novabanka.com.

Šta je potrebno od statusne dokumentacije za pravno lice?

Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta Banke u poslovima banke depozitar domaće pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11