header

KASTODI BANKA

Kastodi banka - Stanovništvo

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-051-1126/07, Nova banka a.d. Banja Luka je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti Kastodi banke. Kastodi Banka, kao novi učesnik na tržištu kapitala, značajno doprinosi povjerenju u tržište, smanjenju sistemskog rizika, osiguranju i povećanju efikasnosti cjelokupnog tržišta. Počeci razvoja kastodi poslova vremenski su vezani za kraj XIX vijeka, kada je kapital evropskih banaka učestvovao u kapitalnim investicijama u SAD, u izgradnji željeznica i gradova... Potreba da se, od strane ulagača, u SAD nadziru investicije u koje je kapital ulagan, te da se čuvaju sertifikati akcija svojih klijenata u svojim trezorima, vodila je ka tome da danas kastodi usluge predstavljaju čitav skup usluga koje Banka pruža Klijentima u okviru poslovanja sa HoV, koje Klijenti kupuju za sebe ili po nalogu svojih Klijenata.

Kastodi usluge

U okviru svoje redovne aktivnosti, Odjeljenje kastodi poslova Nove banke klijentima pruža sljedeće usluge:

Prednosti

Banka, usmjerena ka stvaranju trajne i kvalitetne usluge, ima sljedeće prednosti u radu sa kastodi poslovima :

Kako se postaje klijent kastodi banke?

Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima kastodi poslova i tarifama kastodi usluga. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu. Zainteresovani sve detaljne informacije mogu dobiti u prostorijama Odjeljenja kastodi poslova Nove banke, ulica Kralja Alfonsa XIII 37a,  na tel: 051/333-390 ili na e-mail: custody@novabanka.com.

Šta je potrebno od statusne dokumentacije za fizičko lice?

Ako se radi o fizičkom licu, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

Kastodi banka - Pravna lica

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-051-1126/07, Nova banka a.d. Banja Luka je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti Kastodi banke. Kastodi Banka, kao novi učesnik na tržištu kapitala, značajno doprinosi povjerenju u tržište, smanjenju sistemskog rizika, osiguranju i povećanju efikasnosti cjelokupnog tržišta. Počeci razvoja kastodi poslova vremenski su vezani za kraj XIX vijeka, kada je kapital evropskih banaka učestvovao u kapitalnim investicijama u SAD, u izgradnji željeznica i gradova... Potreba da se, od strane ulagača, u SAD nadziru investicije u koje je kapital ulagan, te da se čuvaju sertifikati akcija svojih klijenata u svojim trezorima, vodila je ka tome da danas kastodi usluge predstavljaju čitav skup usluga koje Banka pruža Klijentima u okviru poslovanja sa HoV, koje Klijenti kupuju za sebe ili po nalogu svojih Klijenata.

Kastodi usluge

U okviru svoje redovne aktivnosti, Odjeljenje kastodi poslova Nove banke klijentima pruža sljedeće usluge:

Prednosti

Banka, usmjerena ka stvaranju trajne i kvalitetne usluge, ima sljedeće prednosti u radu sa kastodi poslovima :

Kako se postaje klijent kastodi banke?

Prvi korak je upoznavanje klijenta sa pravilima kastodi poslova i tarifama kastodi usluga. Dalje slijedi dostavljanje statusne dokumentacije u zavisnosti da li se radi o pravnom ili fizičkom licu, rezidentu ili nerezidentu. Zainteresovani sve detaljne informacije mogu dobiti u prostorijama Odjeljenja kastodi poslova Nove banke, ulica Kralja Alfonsa XIII 37a,  na tel: 051/333-390 ili na e-mail: custody@novabanka.com.

Šta je potrebno od statusne dokumentacije za pravno lice?

Uz zahtjev za sticanje statusa Klijenta Banke u kastodi poslovima domaće pravno lice podnosi sledeću dokumentaciju:

Poslovi platnog agenta

Poslovi platnog agenta se odnose na otvaranje namjenskog računa od strane kastodi banke sa kojeg će se vršiti isplate pripadajuće glavnice i kamate po dospjelom anuitetu vlasnicima hartija od vrijednosti uz korištenje instrumenata obezbjeđenja isplate (mjenica, jemstvo, garancija). U slučaju obezbjeđenja putem mjenica, platni agent čuva i evidentira položene mjenice. Vodi evidenciju o uplatama i isplatama sa računa za posebnu namjenu kao i poslove provođenja prinudne naplate anuiteta pred bankom u ime vlasnika obveznica u slučaju neurednog izvršavanja obaveze od strane Emitenta.

Platni agent-Prospekti i obavještenja

Dokumentacija