Inkaso

Inakso, kao bankarski instrument plaćanja, daje viši stepen sigurnosti u odnosu na plaćanje bankarskom doznakom. Njime se koristi kada poslovni partneri imaju izgrađen poslovni odnos i uzajamno povjerenje te su oboje spremni prihvatiti podjednak rizik.

Inkaso predstavlja naplatu potraživanja koja su nastala iz određenih ugovornih odnosa, odnosno inkaso je instrument osiguranja plaćanja kod kojeg prodavac (izvoznik) dostavlja svojoj poslovnoj banci instrukciju da finansijske ili komercijalne dokumente, koje je prezentovao svojoj poslovnoj banci, uruči kupcu (uvozniku) posredstvom poslovne banke kupca, uz tačno određene instrukcije za plaćanje i postupke koje je potrebno preuzeti u slučaju neizvršenja plaćanja od strane kupca.

Standardne instrukcije za plaćanje po inkasu su:

Koja je razlika između inkasa i akreditiva?

Kod inkasa banka ne pregleda dokumente i ne preuzima samostalnu obavezu plaćanja, odnosno prodavac zadržava rizik neplaćanja od strane kupca, za razliku od dokumentarnog akreditiva gdje banka vrši pregled dokumenata i dogovorenih uslova akreditiva te plaća iste ako su ispunjeni svi uslovi akreditiva. Za više detalja možete pogledati i naš Vodič za dokumentarno i garancijsko poslovanje.

Gdje se mogu obratiti za informacije u vezi sa inkasom?

Nakon što vam se ukaže potreba za otvaranjem inkasa, prvi korak je stupanje u kontakt s vašim klijent menadžerom radi utvrđivanja mogućnosti i uslova otvaranja inkasa.

Ako ste novi klijent Banke, molimo da nam se obratite na adresu e-pošte: tradefinance@novabanka.com  kako biste bili upućeni na osobu koja će biti vaš klijent menadžer, radi dobijanja detaljnijih informacija. 

Šta je potrebno za otvaranje inkasa?

Za otvaranje nostro (izvoznog) inkasa potrebno je dostaviti dokumente koje želite poslati na naplatu zajedno s nalogom za slanje dokumenata na naplatu, poštom ili lično na adresu Nova banka AD Banja Luka, Odjeljenje dokumentarnih poslova, Kralja Alfonsa XIII 37A, 78000 Banja Luka. Nakon obrade vašeg zahtjeva inostranoj banci dostavićemo dokumente vašeg partnera radi naplate, a po prilivu sredstava ista će se nalaziti na vašem računu.

Šta je važno kod ugovaranja inkasa?

 U međunarodnoj praksi uobičajeno je da inkaso poslovi podliježu Jedinstvenim pravilima za dokumentarne naplate (Uniform Rules For Collections - URC) koje izdaje Međunarodna trgovinska komora (International Chamber of Commerce) u Parizu. Trenutno su važeća pravila URC 522, a primjenjuju se od 01.01.1996. godine.

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11