Odredbe i uslovi korišćenja

Odredbe i uslovi korišćenja platnih kartica Nove banke AD Banja Luka u digitalnom obliku

1. Uvodne odredbe

Odredbe i uslovi korišćenja platnih kartica u digitalnom obliku se primjenjuju kada korisnik kartice izdate od strane Nove banke AD Banja Luka digitalizuje i upotrebljava platnu karticu u digitalnom obliku ili digitalnom novčaniku.
Digitalni novčanik predstavlja uslugu elektronskog oblika plaćanja koja omogućava korisniku platne kartice da sačuva karticu/e u digitalnom obliku na uređaju i izvrši transakcije plaćanja ili podizanja gotovine pomoću kartice/a u digitalnom obliku. Digitalni novčanik radi preko dobavljača digitalnih novčanika i dostupan je na uređaju korisnika platne kartice.
Za sve što nije definisano ovim dokumentom primjenjuju se odredbe Opštih uslova poslovanja Nove banke AD Banja Luka.
Pojmovi koji se koriste u ovom dokumentu imaju značenje definisano u Opštim uslovima poslovanja Nove banke AD Banja Luka. Ukoliko dati pojmovi nisu posebno definisani u ovom dokumentu ili u Opštim uslovima poslovanja Nove banke AD Banja Luka, oni imaju značenje definisano u važećim propisima koji uređuju platne usluge i sisteme.
Svaki provajder digitalnog novčanika može imati svoje opšte uslove, koje je neophodno da korisnik kartice prihvati kako bi mogao da započne sa koriščenjem digitalnog novčanika ili platne kartice u digitalnom obliku.

2. Značenje pojmova

3. Provajderi digitalnih novčanika

Provajderi digitalnih novčanika odgovorni su za funkcionisanje i nesmetan rad digitalnog novčanika. Banka nije odgovorna za smetnje ili nefunkcionisanje digitalnog novčanika. Banka takođe nije odgovorna za eventualnu nadogradnju ili nemogućnost pristupa digitalnom novčaniku, kao i za neprihvatanje kartice u digitalnom obliku na prodajnom mjestu ili bankomatu. Korisnik kartice samostalno odlučuje da li će prihvatiti uslove korišćenja digitalnog novčanika koji pruža određeni provajder digitalnog novčanika. Korisnik kartice sva moguća pitanja o funkcionisanju digitalnog novčanika dobija od provajdera digitalnog novčanika.

4. Dodavanje platne kartice u digitalni novčanik

Za aktivaciju usluge neophodno je da korisnik kartice aktivira bezbjednosne elemente za pristup mobilnom uređaju (npr.lozinka, otisak prsta), nakon ćega će aplikacija izvršiti prikaz svih platnih kartica koje se mogu koristiti u digitalnom novčaniku. Korisnik platne kartice može dodati svoju platnu karticu /e u digitalni novčanik po uputstvima provajdera digitalnog novčanika. Ako Banka izda novu ili zamjensku karticu, korisnik kartice treba ponovo učitati novu karticu u digitalni novčanik. Korisnik može učitati karticu u digitalni novčanik na jedan ili na više uređaja.
Korisnik kartice može birati samo provajdere digitalnih novčanika sa kojima Banka ima ugovorni odnos. 
Provajderi digitalnih novčanika mogu imati određena ograničenja u korišćenju digitalnog novčanika, kao što je starosna granica ili ograničenje broja kartica koje se mogu dodati u digitalni novčanik. Korisnik kartice treba provjeriti da li ispunjava zahtjeve uslova korišćenja individualnog digitalnog novčanika.
Banka može spriječiti ili odbiti dodavanje platnih kartica u digitalni novčanik iz više razloga, kao što je nepostupanje u skladu sa Ugovornim odnosom, kršenje Opštih uslova poslovanja koji regulišu odnos sa korisnikom kartice ili ako je kartica poništena, nevažeća, blokirana ili ugašena.
Provajder digitalnog novčanika može da onemogući dodavanje platne kartice u digitalni novčanik u određenim slučajevima, na šta Banka nema uticaj i odgovornost.

5. Korišćenje platne kartice u digitalnom obliku

Korisnik platne kartice može istu da koristi u digitalnom obliku na prodajnim mjestima i kod trgovaca koji dozvoljavaju korištenje kartice u digitalnom obliku i imaju odgovarajuću opremu za prihvatanje takvih kartica. Platna kartica u digitalnom obliku se može koristiti i na bankomatima koji imaju omogućen prihvat za obavljanje beskontaktnih transakcija. Za obavljanje transakcija na POS terminalu sa primarnom karticom, dovoljno je da korisnik kartice  otključa mobilni uređaj, sa prethodno uključenom NFC opcijom. Za obavljanje transakcija karticom koja nije primarna, potrebno je da korisnik kartice ulaskom u digitalni novčanik izabere karticu kojom želi da obavi transakciju i izabere opciju “Plati”.
Korisnik kartice se obavezuje da će se pridržavati svih pravila za korišćenje i bezbjednu upotrebu platne kartice, kao što je navedeno Opštim uslovima poslovanja i aktima koji regulišu odnos sa korisnikom kartice.
Za transakcije obavljene digitalnim novčanikom, račun korisnika kartice se tereti za naknade na isti način, kao i za transakcije obavljene fizičkom karticom. 
Kartica koja je blokirana ili nevažeća ne može se koristiti u digitalnom novčaniku. Banka može blokirati karticu u slučaju sumnje na neovlašten pristup, zloupotrebu kao i korišćenja koje je u suprotnosti sa odredbama ugovora zaključenog između Banke i korisnika kartice i zakonskim odredbama koje regulišu ovu oblast.
U slučaju kršenja Opštih uslova definisanih od strane provajdera, takođe provajder digitalnog novčanika može ograničiti upotrebu kartice u digitalnom obliku.

6. Naknade

Za korištenje platne kartice Banka naplaćuje naknade, te se iste naknade naplaćuju i za korištenje platne kartice u digitalnom obliku. Provajder digitalnog novčanika može naplaćivati sopstvene naknade za korišćenje digitalnog prostora novčanika.
Banka ne naplaćuje naknadu za vođenje usluge digitalnog novčanika.

7. Obaveze bezbjedne upotrebe

U cilju bezbjednog korišćenja, korisnik kartice se obavezuje da će:

Korisnik platne kartice je obavezan zaštititi svoje identifikacione elemente, posebno korisničko ime, PIN, lozinke itd. za uređaje koje koristi i digitalni novčanik, te ih neće saopštiti ili učiniti dostupnim drugim licima.

8. Ograničenja korišćenja digitalnog novčanika

Banka zadržava pravo da bez saglasnosti korisnika ograniči ili blokira korisniku kartice pristup digitalnom novčaniku koji je povezan sa jednom ili više platnih kartica, iz sljedećih razloga:

9. Zaštita podataka

Aktivacijom digitalnog novčanika, korisnik kartice je saglasan/na da Banka može preduzimati neophodne obrade podataka o ličnosti korisnika kartice u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a vezano za ovaj poslovni odnos.

10. Uklanjanje kartice iz digitalnog novčanika

Po uputstvu provajdera digitalnog novčanika korisnik kartice može ukloniti karticu iz digitalnog novčanika u bilo koje vrijeme. Banka će izvršiti sve transakcije koje su odobrene prije uklanjanja kartice iz digitalnog novčanika.

11. Izmjena Odredbi i uslova korišćenja

U slučaju izmjene Odredbi i uslova korišćenja usluge digitalnog novčanika, korisnik kartice će biti informisan putem web stranice Banke ili u poslovnici Banke.
Nakon izmjene Odredbi i uslova, Banka ima pravo da onemogući korišćenje digitalnog novčanika ukoliko se korisnik kartice izjasni da nije saglasan sa novim Odredbama i uslovima.

12. Završne odredbe

Ovaj dokument predstavlja posebne uslove korištenja usluge, kao takav dostupan je korisnicima usluge prilikom aplikativnog aktiviranja usluge, a za cijeli period važenja istog dostupan je u prostorijama Banke i na web stranici Banke www.novabanka.com.

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11