Opšti uslovi

OPŠTA PRAVILA I USLOVI ZA KORISNIKE PLATNIH KARTICA U KLUBU LOJALNOSTI SUPER NOVA KARTICA

1.    Nova banka AD (u daljem tekstu: Banka) je pokretač i vlasnik Kluba lojalnosti Super Nova Kartica i izdavalac platnih Super Nova kartica – Debit Mastercard World i Credit Mastercard World Credit (u daljem tekstu: Super Nova kartica). Nova banka AD zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave promijeni elemente Kluba lojalnosti Super Nova ili ga u potpunosti ukine.
2.    Banka izdaje Super Nova kartice punoljetnim licima ili maloljetnim licima koja ispunjavaju zakonske uslove za otvaranje računa ili maloljetnim licima uz saglasnost roditelja/staratelja pod uslovima utvrđenim aktima Banke i u skladu sa važećim propisima. Izdate Super Nova kartice su vlasništvo Banke i glase na ime korisnika i nisu prenosive na druga lica. Banka može izdati jednu osnovnu karticu koja glasi na ime vlasnika računa, te dvije dodatne kartice. Super Nova kartica korisniku omogućava korištenje sredstava sa računa ili odobrenog kreditnog limita. Uslovi pod kojima Banka izdaje platne kartice, vrste kartica koje izdaje, reizdavanje, zamjena platne kartice, promjena PIN koda, korištenje platne kartice, vraćanje platne kartice – prestanak važenja, postupanje u slučaju gubitka ili krađe kartice i reklamacije su opisani i definisani u Opštim uslovima poslovanja Nove banke AD Banja Luka sa fizičkim licima i informacionim listovima koji su dostupni na www.novabanka.com ili u poslovnicama Banke i u Ugovoru o tekućem računu/paketu proizvoda za debitne kartice i Ugovoru o korištenju kreditne kartice za kreditne kartice koje korisnik kartice može dobiti na uvid u poslovnicama Banke.
3.    U Klub lojalnosti Super Nova automatski su uključeni svi korisnici Super Nova kartica. Uključenjem u Super Nova Klub lojalnosti, korisnici kartica skupljaju bodove prilikom svake transakcija plaćanja i ostvaruju mogućnost trošenje bodova prilikom plaćanja na prodajnim mjestima sa kojima je Banka sklopila Ugovor. Način dobijanja kartice, skupljanje i trošenje bodova, vrijednost bodova, ograničenja, spisak partnera i pogodnosti detaljnije su opisani na internet adresi www.novabanka.com, u poslovnicama Banke i na prodajnim mjestima partnera Super Nova kartica.
4.    Korisniku Super Nova kartice se automatski obračunavaju bodovi prilikom transakcije plaćanja, pri čemu je finansijska vrijednost boda 0,01 KM. Bodovi ostvareni korištenjem debitne i kreditne kartice jednog korisnika, kao i svih dodatnih kartica vezanih za te korisnike se sabiraju.
5.    Banka će obračunati 2 boda na svakih 7,00 KM transakcije plaćanja debitnom karticom, odnosno 3 boda na svakih 7,00 KM plaćanja kreditnom karticom, prilikom svake transakcije plaćanja bez obzira gdje se transakcija obavlja (Bosna i Hercegovina, Internet, inostranstvo).
6.    Banka će obračunati dodatne bodove, koje finansiraju partneri Kluba lojalnosti, kada se transakcija obavlja na POS terminalu Nove banke kod partnera Kluba lojalnosti. Informacije o broju bodova koje dodjeljuju pojedini partneri biće redovno ažurirane na web stranici www.novabanka.com.
7.    Korisnik Super Nova kartice stanje prikupljenih bodova može provjeriti na sljedeći način: 

8.    Obračunski periodi traju 12 mjeseci, počinju 01.01. i završavaju 31.12. svake godine. Svi bodovi prikupljeni u jednom obračunskom periodu mogu se iskoristiti najkasnije do završetka obračunskog perioda. Po isteku obračunskog perioda svi bodovi sakupljeni u predhodnom obračunskom periodu se poništavaju. Isto tako,  prilikom gašenja osnovnih kartica, na način da klijent nema više ni jednu osnovnu Super Nova karticu, svi bodovi sakupljeni u obračunskom periodu se poništavaju.
9.    Trošenje bodova je moguće kod svih partnera programa Kluba lojalnosti koji su navedeni na www.novabanka.com ili koji su označeni znakom Kluba lojalnosti Super Nova. Trošenje bodova je moguće plaćanjem Super Nova karticom na POS terminalu Nove banke kod partnera programa Kluba lojalnosti. Bodovi se mogu  trošiti u više transakcija plaćanja.
10.    Bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu, niti iskoristiti kod Trgovaca koji nisu članovi Kluba lojalnosti Super Nova. Bodovi se mogu iskoristiti isključivo onom karticom kojom su stavljeni na raspolaganje.
11.    U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi na besplatan info telefon 0800 500 11 ili pozivom na broj +387 51 333 350, nakon čega će biti obaviješten o proceduri izrade nove kartice. Nova Banka AD će korisniku izdati novu karticu, na koju će biti prebačeni do tada ostvareni bodovi.
12.    Nova banka AD može prema sopstvenoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz Kluba lojalnosti Super Nova bilo kog korisnika. Nova banka AD je dužna da Korisnika obavijesti o isključenju, ali nije obavezna da obrazloži svoju odluku korisniku.
13.    O svakoj izmjeni pravila programa, kao i promjeni partnera programa, Nova banka AD će korisnike obavijestiti putem internet stranice www.novabanka.com na kojoj su dostupna i aktuelna pravila. 
14.    Prihvatanjem ovih pravila Korisnik Super Nova kartice je saglasan da Nova banka AD i partneri programa Kluba lojalnosti Super Nova, kod kojih se mogu skupljati i trošiti bodovi za kupovinu, prikupljaju, obrađuju, međusobno prosljeđuju i razmjenjuju sljedeće podatke (u daljem tekstu: obrada podataka): lične podatke korisnika kartice koji su dostupni Banci i podatke o izvršenim transakcijama korisnika Super Nova kartice. 
15.    Navedena saglasnost za obradu podataka se daje u svrhu omogućavanja pogodnosti koje pruža program, kao i u svrhu obavještavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača i partnera programa Super Nova za sve vrijeme korištenja Super Nova kartice, odnosno trajanja članstva u programu.
16.    Potpuni i ažurirani popis osnivača i partnera programa na koje se, uz Novu banku AD kao vlasnika baze ličnih podataka, odnosi ova saglasnost, dostupan je na internet stranici www.novabanka.com i ovime se potvrđuje da je korisnik sa tim upoznat/a.
17.    Nova banka AD se obavezuje da će sve lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti ni jednoj drugoj kompaniji koja nije partner programa u njihove marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11).
18.    Uslovi vezani za osiguranje korisnika Super Nova kartice su definisani u uslovima Triglav Osiguranja d.d Dolina 8, 71 000 Sarajevo, a u skladu sa Ugovorom o kolektivnom osiguranju korisnika Visa i Mastercard platnih kartica fizičkih lica zaključenim 12.11.2020. godine između Triglav Osiguranja d.d. kao osiguravača i Banke kao ugovarača osiguranja i svim aneksima na isti ugovor, te u Uslovima za osiguranje korisnika kreditnih i debitnih kartica fizičkih lica koji su sačinjeni za potrebe Ugovora o osiguranju i vrijede za pojedine pakete platnih kartica za fizička lica te čine sastavni dio Ugovora o osiguranju, a koji su dostupni na www.novabanka.com i u poslovnicama Banke.
 

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11